Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73055

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         praca samodzielna administracyjno - biurowa,


·         praca w siedzibie urzędu i poza nim - krajowe delegacje służbowe,


·         prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników i funkcjonariuszy KGSG,


·         częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


·         praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


·         narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·         dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,


·         stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku,


·         niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów


·         przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,


·         infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody,


brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Doradza w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia albo warunki uciążliwe, w celu wydania stosownych opinii
 • Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowuje wnioski wynikające z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, w celu przedłożenia ich przed właściwą komisją
 • Kontroluje warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa służby i pracy oraz na bieżąco przekazuje informację pracodawcy w tym zakresie, w celu przestrzegania przepisów i zasad bhp
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp, w celu zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy
 • Współpracuje z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami
 • Współpracuje z lekarzem zakładowym sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami i funkcjonariuszami, w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy i służby
 • Bierze udział w ocenie założeń dokumentacji dotyczącej modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji
 • Współdziała z pracodawcą, społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowanych działaniach mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, w trybie i zakresie określonym w odrębnych przepisach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe z zakresu bhp
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Przeszkolenie: okresowe dla służb bhp
 • Znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz systemu ubezpieczeń zdrowotnych
 • Biegła znajomość przepisów w zakresie BHP i Kodeksu pracy
 • Znajomość metod i oceny ryzyka zawodowego
 • Umiejętność argumentowania
 • Ogólna znajomość przepisów z zakresu działalności Straży Granicznej, w tym zagrożeń związanych ze służbą
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Znajomość ustawy o Straży Granicznej
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują...

Firma: Urząd Statystyczny w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2021-02-11

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C”...

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-10

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy budynek administracyjno-biurowy z cegły, klimatyzowany, dwukondygnacyjny, wyposażony w windy Zakres zadań posiada znajomość specyfiki i zagrożeń występujących podczas pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, prowadzenie kontroli...

Firma: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-03

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2021-02-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy