Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73251

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.

 • Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


 

Zakres zadań

 • Sporządza analizy dotyczące poszczególnych kategorii zdarzeń kolejowych, które mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa systemu kolejowego w ujęciu ogólnokrajowym w celu opracowania i opiniowania dokumentacji dotyczącej tych zdarzeń oraz wydania zaleceń dla wszystkich podmiotów sektora kolejowego, z uwzględnieniem spełniania warunków dotyczących spójności technicznej systemu kolejowego w związku z realizacją projektów współfinasowanych z funduszy UE oraz realizacji procesów odpowiedzialnych za identyfikację wad i nieprawidłowości w okresie eksploatacji infrastruktury i pojazdów kolejowych, w tym projektów współfinasowanych z funduszy UE.
 • Bierze udział w koordynacji prawidłowości realizowanych przez Oddziały Terenowe działań nadzorczych wobec komisji kolejowych poprzez pełnienie funkcji koordynatora procesu obiegu informacji w powyższym zakresie.
 • Bierze udział w działaniach związanych z przekazywaniem rekomendacji wydanych przez PKBWK podmiotom rynku kolejowego w celu realizacji zadań Prezesa UTK określonych w art. 28l ustawy o transporcie kolejowym.
 • Opracowuje materiały (analizy / prezentacje / stanowiska) na potrzeby spotkań zespołu ds. monitorowania bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce.
 • Uczestniczy w projektach Departamentu Planowania i Nadzoru polegających na wdrożeniu nowoczesnych metod informatycznych w działalności, w szczególności obejmujących obszar zdarzeń kolejowych, jak i innych rejestrów prowadzonych w Departamencie.
 • Bierze udział w zarządzaniu przyrządami pomiarowymi.
 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych ze współpracą z zagranicznymi odpowiednikami Urzędu Transportu Kolejowego (NSA).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie administracji publicznej lub w obszarze transportu kolejowego
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2018/761 z dnia 16 lutego 2018 r. ustanawiającego wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012
 • Znajomość rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiającym wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającym rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010
 • Znajomość rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2021-01-17

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy