Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73008

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w przedmiocie: stwierdzenia naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz usunięcia w określonym terminie powstałych w związku z tym nieprawidłowości, wyłączenia lub ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych, wstrzymania lub ograniczenia ruchu kolejowego na liniach i bocznicach kolejowych, nałożenia kar pieniężnych w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym i ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.
 • Weryfikuje pod kątem formalnoprawnym dowody i wnioski w postępowaniach przygotowawczych przed wszczęciem postępowania administracyjnego.
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów dokumentacji w sprawach kierowanych do rozpatrzenia przez sąd.
 • Bierze udział w opiniowaniu zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych.
 • Bierze udział w nadzorze wykonania przez podmioty działające na rynku transportu kolejowego decyzji administracyjnych wydanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
 • Współpracuje z Wydziałem Planowania i Koordynacji oraz z Wydziałem Zdarzeń Kolejowych w celu realizacji zadań z zakresu nadzoru rynku kolejowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie transportu kolejowego lub w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych lub w zakresie stosowania prawa
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office
 • Umiejętność obsługi serwisów informacji prawnej np. Legalis
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2018/761 z dnia 16 lutego 2018 r. ustanawiającego wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012
 • Znajomość rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/762 z dnia 08 marca 2018 r. ustanawiającego wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającym rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010
 • Znajomość rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za trzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Zagrożenie korupcją. 4. Permanentna obsługa...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe – kontrola i nadzór robót budowlanych branży instalacyjnej w jednostkach Policji. Nadzór i kontrola robót występujących bezpośrednio na budowach, na wysokościach, w zagłębieniach. Praca przy...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2021-01-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy