Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72975

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.       Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


3.       Zagrożenie korupcją.


4.       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


 


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Monitoruje i analizuje funkcjonujące w resorcie spraw zagranicznych rozwiązania i procedury w zakresie systemów teleinformatycznych i aplikacji użytkowych oraz wpływ zmian przepisów prawa i organizacji procesów pracy na funkcjonalność i działanie systemów i aplikacji.
 • Przeprowadza analizę dostępnych na rynku nowych technologii systemowo-sieciowych. Pozyskuje i wymienia informacje w ramach współpracy z wykonawcami, partnerami handlowymi i instytucjami zewnętrznymi w ramach zespołów roboczych.
 • Bierze udział w planowaniu kierunków rozwoju i modernizacji systemów i sieci teleinformatycznych w Centrali MSZ i w placówkach zagranicznych. Inicjuje projekty rozbudowy i modyfikacji systemów teleinformatycznych i aplikacji użytkowych. Przygotowuje założenia, przedstawia projekty rozwiązań, opracowuje plany i harmonogramy modyfikacji oraz dokumentację.
 • Koordynuje wdrażanie, rozliczanie i raportowanie projektów informatycznych w resorcie spraw zagranicznych. Opracowuje i konsultuje architekturę rozwiązania, analizy funkcjonalne i pozafunkcjonalne, opracowuje dokumentację projektową i powykonawczą.
 • Przygotowuje i prowadzi wdrożenia systemów i aplikacji użytkowych w Centrali MSZ i w placówkach zagranicznych. Opracowuje dokumentację wdrożeniową, szkoleniową, procedury eksploatacyjne, instaluje i konfiguruje systemy i aplikacje, szkoli i świadczy usługi wsparcia technicznego.
 • Analizuje, testuje, naprawia zgłoszone awarie i błędy w funkcjonowaniu systemów i aplikacji użytkowych w resorcie spraw zagranicznych, rozwiązuje problemy techniczne, funkcjonalne i merytoryczne użytkowników.
 • Koordynuje prace rozwojowe eksploatowanych systemów i aplikacji, dostosowuje systemy do zwiększających się wymagań i potrzeb oraz do zmian organizacji procesów wspomaganych przez eksploatowane systemy.
 • Uczestniczy w obsłudze postępowań na udzielenie zamówienia publicznego poprzez opracowanie i weryfikację dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówień publicznych. Definiuje wymagania, opracowuje analizy oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w obszarze projektowania lub budowy, lub administrowania systemami teleinformatycznymi lub w obszarze zarządzania usługami informatycznymi lub bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Przeszkolenie w zakresie administrowania rozwiązaniami serwerowymi Microsoft lub Linux lub systemami sieciowymi.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „UE i NATO Secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość aktów prawnych: Prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Wiedza merytoryczna w zakresie: administrowania systemami teleinformatycznymi, zarządzania usługami informatycznymi.
 • Umiejętności: współpracy, negocjacji, analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Orientacja na klienta, samodzielność i inicjatywa.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
 • Przeszkolenie w zakresie: zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie Foundation.
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, normy PN-ISO/IEC 27001 system zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Wiedza z zakresu zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, w tym: stosowania biblioteki ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie wyższym niż Foundation, analizy procesów zarządzania IT wewnątrz organizacji.

Podobne oferty pracy

Staż urzędniczy

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Data dodania: 2021-01-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy