Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72340

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy oświetleniu mieszanym, praca w wymuszonej pozycji ciała, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, ewidencjuje, przechowuje, wydaje i wysyła dokumenty jawne oraz prowadzi urządzenia ewidencyjne dla tych dokumentów.
 • Sprawdza prawidłowość oznaczenia sporządzonych dokumentów jawnych.
 • Przekazuje za pokwitowaniem odbioru dokumenty jawne zgodnie z dekretacją pracownikom i policjantom wydziału.
 • Rozlicza policjantów i pracowników wydziału z posiadanych przez nich dokumentów jawnych w przypadku ustania stosunku służbowego /pracy, przeniesienia lub delegowania do służby/pracy poza Policją.
 • Rozlicza pozycje w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych oraz sporządza wykazy dokumentów pobranych przez poszczególnych policjantów i pracowników.
 • Uczestniczy w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji jawnej kategorii "BC" oraz w pracach komisji inwentaryzacji dokumentów jawnych.
 • Prowadzi ewidencję jawnych aktów prawnych oraz udostępnia je i zapoznaje z nimi policjantów i pracowników wydziału.
 • Sporządza listy obecności oraz dokonuje adnotacji w przypadku nieobecności w pracy/służbie, prowadzi ewidencję urlopów oraz zwolnień lekarskich policjantów i pracowników wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz aktów wykonawczych.
 • umiejętność: organizacji pracy własnej, pracy w zespole, obsługi komputera (pakietu Ms Office);
 • odpowiedzialność, komunikatywność, systematyczność, dokładność.
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi kancelaryjnej

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-12-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy