Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72193

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze.


- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich


- podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.


- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Współpraca przy realizacji zadań natury merytorycznej i organizacyjnej związanych z egzekwowaniem przez Inspekcję Ochrony Środowiska rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzeń wykonawczych do nich Komisji Europejskiej regulujących: a)rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), b)klasyfikację, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin (CLP) , c)sposoby postępowania z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi.
 • Współpraca z innymi organami, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie nadzoru nad obrotem F-gazami i substancjami zubożającymi warstwę ozonową w celu zapobiegania nielegalnemu wprowadzaniu czynników chłodniczych na obszar celny UE.
 • Udział w prowadzeniu nadzoru nad obrotem F-gazami i substancjami zubożającymi warstwę ozonową w sieci Internet.
 • Współprowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących rozpatrywania odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, w sprawach dotyczących wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia wymogów dotyczących F-gazów i substancji zubożających warstwę ozonową oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia wydawane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz udział w postępowaniach sądowo-administracyjnych.
 • Udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i podejmowaniu w jego imieniu działań pokontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów oraz decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska lub udział w kontrolach prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie postępowania z chemikaliami.
 • Przygotowanie wkładu merytorycznego do odpowiedzi na skargi na działania wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie postępowania z chemikaliami, w sprawach prowadzonych przez inne komórki GIOŚ.
 • Przygotowywanie wytycznych do kontroli prowadzonych przez wioś oraz opracowywanie analiz i zbiorczych raportów dotyczących F-gazów i substancji zubożających warstwę ozonową.
 • Udział w nadzorze nad kontrolami zakładów lub grup zakładów, prowadzonymi przez wioś, ze względu na wagę i złożoność problemu wywołanego ich funkcjonowaniem lub wskazanymi przez inne organy i ocenie sprawowanej przez wioś kontroli zakładów stosujących F-gazy i substancje zubożające warstwę ozonową.
 • Monitorowanie zmian w zakresie regulacji prawnych i wytycznych unijnych dotyczących obrotu czynnikami chłodniczymi.
 • Współpraca przy pozyskiwaniu środków z NFOŚiGW oraz wykonywaniu zadań związanych z realizacją i rozliczaniem zawartych umów z NFOŚiGW.
 • Przygotowanie i aktualizowanie wykazu zakładów eksploatujących instalacje objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub nauk przyrodniczych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość polskich i unijnych przepisów dotyczących postępowania z chemikaliami, w tym w szczególności ustawy o SZWO i F-gazach, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzeń UE dotyczących REACH, CLP, F-gazów i substancji zubożających warstwę ozonową
 • znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość zadań organów administracji publicznej;
 • znajomość przepisów Kpa
 • biegła znajomość obsługi komputera środowisko Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE i RP;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska, postepowania z chemikaliami,
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców,
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce,
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2020-12-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy