Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72160

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,praca przy oświetleniu mieszanym, zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowuje dokumentację przedkontrolną obejmującą: program kontroli, analizę przedkontrolną, upoważnienia, oświadczenia.
 • Prowadzi lub uczestniczy w kontrolach w zakresie funkcjonowania i prawidłowości prowadzenia zagadnień finansowo-gospodarczych.
 • Prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach skarg i wniosków, sporządza sprawozdania z przeprowadzonych postępowań, opracowuje projekty odpowiedzi.
 • Opracowuje dokumentację z kontroli obejmującą w szczególności: projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne, sprawozdania z kontroli, informacje o wynikach kontroli.
 • Monitoruje realizację wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli oraz sporządza informacje dotyczące oceny ich realizacji.
 • Sporządza projekty pism okólnych informujących o ujawnionych nieprawidłowościach w zakresie pionu logistyki.
 • Monitoruje realizację wniosków pokontrolnych, wynikających z kontroli przeprowadzonych przez uprawnione podmioty zewnętrzne.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zagadnień finansowo-księgowych lub w przeprowadzaniu kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kodeks postępowania administracyjnego (w zakresie działu I "Przepisy ogólne" i działu VIII " Skargi i wnioski"),
 • umiejętności: organizacji pracy własnej, pracy w zespołowej, analizy i syntezy informacji, obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE,
 • dokładność, komunikatywość,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs dotyczący kontroli i audytu w administracji publicznej,
 • znajomość ustaw: o Policji, o służbie cywilnej,

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-12-25

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy