Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70204

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa przy komputerze,


- budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Współudział w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, w tym inicjowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektów zgłaszanie rekomendacji i propozycji zmian projektowych.
 • Współudział w nadzorowaniu organizacji nauki języka polskiego oraz zajęć edukacyjno – adaptacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym zlecanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.
 • Współudział w koordynowaniu zadań w zakresie edukacji cudzoziemców.
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych z zakresu działania Departamentu
 • Udział w konferencjach, panelach, spotkaniach o charakterze informacyjnym oraz eksperckim związanych z działalnością Departamentu.
 • Współudział w przygotowywaniu wkładów, analiz oraz opinii aktów prawnych polskich i unijnych w zakresie właściwości Departamentu.
 • Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, placówkami oświatowymi oraz partnerami zagranicznymi, w tym gromadzenie i raportowanie informacji z działań realizowanych przez Departament.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angeilskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2).
 • Znajomość ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
 • Znajomość podstawowych informacji dotyczących problematyki migracyjno-azylowej i projektów europejskich w tym zakresie.
 • Znajomość podstawowych informacji z zakresu systemu edukacji dla cudzoziemców w Polsce.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office - Excel i Word i Power Point.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2020-11-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy