Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69645

Warunki pracy

•obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
•krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – kilka razy w roku

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
•węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
•winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
•ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•praca w pokoju wieloosobowym
•praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospodarczych, finansowo-ekonomicznych, na potrzeby realizacji programu/ projektów, na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/polityk, analiz na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania) dotyczących energetyki prosumenckiej i rozproszonej: •identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań •gromadzenie danych/zamawianie ekspertyz •analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie •formułowanie raportu/ rekomendacji/ informacji •konsultowanie raportu/rekomendacji.
 • Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego: zgłaszanie propozycji do wykazów prac legislacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów •opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części •opiniowanie projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo •uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów pranych i założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami
 • Obsługa merytoryczna i organizacyjna Zespołów, Grup Roboczych i innych ciał kolegialnych Rady Ministrów, w tym Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki: •tworzenie dokumentacji związanej z powoływaniem Zespołu i Grupy Roboczej, •obsługa merytoryczna posiedzeń Międzyresortowego Zespołu, •udział w posiedzeniach Zespołów i Grup Roboczych, •przygotowywanie spotkań Zespołu i Grupy pod względem organizacyjnym
 • Prowadzenie działań/projektów informacyjnych i promocyjnych dotyczących energetyki prosumenckiej i rozproszonej oraz gospodarki niskoemisyjnej: •analizowanie i wybór grup docelowych •analizowanie efektywności działań/projektów informacyjnych/ edukacyjnych •przygotowywanie informacji •nadzór nad wykonawcami
 • Nadzór nad realizacją umów/porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami: Nadzór nad realizacją umów/porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami: •monitorowanie procesu realizacji postanowień umowy/porozumienia •kontrolowanie zleceniobiorcy w zakresie wynikającym z umowy/porozumienia
 • Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich: •gromadzenie materiałów •przygotowywanie odpowiedzi •prowadzenie konsultacji
 • Udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej: •przeprowadzanie rozeznania rynku •szacowanie wartości zamówienia •sporządzania opisu przedmiotu zamówienia •opracowywanie projektu umowy •uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych •opiniowanie dokumentacji •nadzorowanie wykonania umowy •przeprowadzanie odbioru przedmiotu umowy
 • Monitorowanie wdrażania strategii i programów dotyczących energetyki prosumenckiej i rozproszonej: •monitorowanie realizacji postępu rzeczowego •sporządzanie raportów przedstawiających stan realizacji strategii/programu •koordynowanie i przygotowywanie (merytoryczne i organizacyjne) posiedzeń.-identyfikowanie problemów i zagrożeń w realizacji strategii/programów oraz przygotowywanie propozycji rekomendacji działań naprawczych •sporządzanie raportów przedstawiających stan realizacji strategii/programu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki
 • wiedza z zakresu prawa energetycznego - krajowego i europejskiego,
 • wiedza z zakresu obowiązujących przepisów dot. odnawialnych źródeł energii,
 • wiedza dotycząca funkcjonowania krajowego rynku energii,
 • wiedza z zakresu przepisów i ekonomii wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
 • wiedza z zakresu prawa ochrony środowiska (w szczególności w zakresie ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, kreatywność, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

  Data dodania: 2020-10-06

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy