Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68994

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
–wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
–węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
–mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:
–umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
–trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
–pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
–możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.
Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Zakres zadań

 • Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa w tym: - tworzenie harmonogramu spotkań i wydarzeń, - przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji, etc.), - przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących, - zapewnianie obsługi logistycznej spotkań i wydarzeń (w tym transport, zakwaterowanie, catering, tłumaczenia, sale, wydruk materiałów etc.);
 • Obsługa prac wewnętrznych komisji/zespołów w tym: - gromadzenie dokumentacji sprawy i przekazywanie jej członkom komisji / zespołów, - sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji / zespołów, - logistyczna i administracyjna obsługa posiedzeń komisji / zespołów;
 • Udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w tym:- analiza wpływających z Biura Ministra dla konsultacji projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa, - zbieranie i analizowanie wkładów otrzymanych od innych komórek Ministerstwa (gdy komórka jest komórką wiodącą w sprawie), - opracowywanie stanowiska w oparciu o wniesione wkłady, - sporządzanie notatek informacyjnych dla Ministerstwa dotyczących opiniowanych dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministra;
 • Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w zakresie realizacji działań polityki morskiej RP w tym: - opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo, - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych, - przygotowywanie lub opiniowanie projektów stanowisk Rady Ministrów do pozarządowych projektów aktów normatywnych, - opiniowanie projektów umów międzynarodowych lub projektów dokumentów dotyczących zawarcia lub wypowiedzenia umowy międzynarodowy, inicjowanych poza Ministerstwem;
 • Badanie zgodności strategii i programów w zakresie związanym z realizacją polityki morskiej w tym: - weryfikowanie merytorycznego zakresu dokumentów; - weryfikowanie zgodności systemu wdrażania dokumentów, - ocena zgodności dokumentów ze strategią;
 • Działania podejmowane na poziomie krajowym w ramach procesu decyzyjnego, wynikającego z członkostwa Polski w UE w zakresie zgodności dokumentów dotyczących realizacji polityki morskiej w tym: - analiza dokumentów krajowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa,- koordynowanie obiegu dokumentów krajowych, związanych z członkostwem Polski w UE i prowadzenie nadzoru nad realizacją procesu wewnątrz Ministerstwa, - opiniowanie, uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk, związanych z procesem decyzyjnym UE i współpracą międzynarodową, - udział w krajowych spotkaniach i posiedzeniach, związanych z członkostwem w Unii Europejskiej;
 • Działania podejmowane na poziomie UE w ramach procesu decyzyjnego, wynikającego z członkostwa Polski w UE w zakresie zgodności dokumentów dotyczących realizacji polityki morskiej w tym: - analizowanie i koordynowanie obiegu dokumentów różnych organów UE (m.in.: Rada UE, COREPER, Parlament Europejski itd.), - koordynowanie przygotowania i uzgadnianie dokumentów podsumowujących (np. przewodnictwo danego państwa członkowskiego w Radzie UE);
 • Sprawozdawczość na poziomie Ministerstwa w zakresie przygotowania corocznego sprawozdania z realizacji polityki morskiej RP w tym: - gromadzenie materiałów merytorycznych, - przygotowanie raportu, - realizacja obowiązków informacyjno-sprawozdawczych wobec KPRM/MF i innych podmiotów;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze współpracy międzynarodowej
 • ogólna znajomość zagadnień z zakresu gospodarki morskiej
 • umiejętność prowadzenia oficjalnej korespondencji pisemnej
 • znajomość zagadnień z zakresu procesu decyzyjnego w UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • rzetelność
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

  Data dodania: 2020-09-23

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy