Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68991

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
–wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
–węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
–mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:
–umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
–trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
–pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
–możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.
Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Zakres zadań

 • Udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie polityki morskiej w tym: - zbieranie i analizowanie wkładów otrzymanych od innych komórek Ministerstwa (gdy komórka jest komórką wiodącą w sprawie), -sporządzanie notatek informacyjnych dla Ministra dotyczących opiniowanych dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów, - analiza wpływających z Biura Ministra dla konsultacji projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa, - opracowywanie stanowiska w oparciu o wniesione wkłady;
 • Badanie zgodności strategii i programów w zakresie polityki morskiej w tym: - weryfikowanie merytorycznego zakresu dokumentów, - weryfikowanie zgodności z systemem prawnym, - analizowanie wdrażania programów pod kątem realizacji strategii, - ocena zgodności dokumentów ze strategią, - formułowanie propozycji i zaleceń zmian;
 • Działania podejmowane na poziomie UE w ramach procesu decyzyjnego, wynikającego z członkostwa Polski w UE w obszarze Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa na Morzu w tym: - inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych z przygotowywaniem stanowisk na posiedzenia Rady Europejskiej, analizowanie wniosków i zobowiązań wynikających z posiedzeń, ostatecznie wypracowanych konkluzji Rady oraz prowadzenie nadzoru nad realizacją procesu wewnątrz Ministerstwa, - analiza aktów legislacyjnych UE i /lub dokumentów o charakterze nielegislacyjnym, będących przedmiotem obrad na posiedzeniach grup roboczych Rady UE, COREPER, Rady UE, - inicjowanie/ opracowywanie wspólnych stanowisk państw członkowskich Unii Europejskiej, - opracowywanie, uzgadnianie stanowisk ministerstwa w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE, - przygotowanie wkładów do instrukcji na posiedzenia gremiów unijnych, - udział w spotkaniach wynikających z członkostwa Polski w UE, - opiniowanie dokumentów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej;
 • Udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie krajowych dokumentów strategicznych w tym: - analiza wpływających z Biura Ministra dla konsultacji projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa, - zbieranie i analizowanie wkładów otrzymanych od innych komórek Ministerstwa (gdy komórka jest komórką wiodącą w sprawie), - opracowywanie stanowiska w oparciu o wniesione wkłady, - sporządzanie notatek informacyjnych dla Ministerstwa dotyczących opiniowanych dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministra;
 • Prowadzenie analiz na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/programów/planów/polityk w celu usprawnienia danego obszaru w zakresie polityki morskiej w tym: - gromadzenie danych, - identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc., - aktualizowanie danych, zestawianie, wizualizacja danych (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.), - analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie, - formułowanie i konsultowanie raportu/ rekomendacji/ informacji;
 • Monitorowanie wdrażania strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.) w zakresie polityki morskiej w tym: - monitorowanie realizacji postępu rzeczowego za pomocą wskaźników, - identyfikowanie problemów i zagrożeń w realizacji strategii/ programu/ programów oraz przygotowywanie propozycji rekomendacji działań naprawczych, - sporządzanie/ weryfikowanie analiz materiałów i opracowań związanych z bieżącym monitoringiem, - sporządzanie raportów przedstawiających stan realizacji strategii/ programu/ programów;
 • Opracowywanie dokumentów/informacji/analiz na potrzeby obsługi medialnej Ministra i Rządu w zakresie krajowej i unijnej polityki morskiej w tym: - opracowywanie i przygotowywanie informacji medialnych m.in. na stronę internetową resortu i dla prasy, - przygotowywanie tez i materiałów pomocniczych do wystąpień członków Kierownictwa podczas konferencji i spotkań o charakterze informacyjnym/promocyjnym/edukacyjnym, - redagowanie projektów wystąpień publicznych członków Kierownictwa Ministerstwa (Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz dyrektor generalny w Ministerstwie) na podstawie otrzymanych dokumentów;
 • Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa w zakresie unijnej i krajowej polityki morskiej w tym: - tworzenie harmonogramu spotkań i wydarzeń, - zapewnianie obsługi logistycznej spotkań i wydarzeń (w tym transport, zakwaterowanie, catering, tłumaczenia, sale, wydruk materiałów etc.) - przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji, etc.), - zapewnianie/ obsługa udziału prelegentów/ ekspertów zewnętrznych, - prowadzenie lub udział w spotkaniach i wydarzeniach, - przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze współpracy międzynarodowej

 • znajomość problematyki z zakresu procesu decyzyjnego w UE
 • znajomość polityki rozwoju kraju
 • myślenie analityczne
 • rzetelność
 • komunikacja
 • organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

  Data dodania: 2020-09-22

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy