Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68853

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca pod presją czasu;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,
niszczarka dokumentów;
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;
- oświetlenie naturalne i sztuczne;
- budynek wyposażony w windy;
- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z
uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.

Pracownikom oferujemy:
stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
trzynaste wynagrodzenie,
ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań

 • Opracowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji i postanowień) w sprawach z zakresu ochrony dróg i w związku ze wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • Opracowywanie projektów decyzji i postanowień w których oddział wydał akt administracyjny w jednym z trybów nadzwyczajnych postępowania administracyjnego,
 • Opracowywanie opinii prawnych w określonych sprawach, m.in. w sprawach dotyczących legislacji w zakresie zarządzania i administrowania drogami,
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wniesione na decyzje i postanowienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na skargi powszechne oraz wystąpienia posłów i senatorów przekazane do załatwienia przez przełożonych,
 • Sporządzanie projektów skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego na niekorzystne dla organu wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
 • Opiniowanie projektów ustaw bądź przygotowywanie lub opiniowanie projektów rozporządzeń i zarządzeń dotyczących przedmiotu działania Wydziału, udział w pracach legislacyjnych w uzgodnieniach wewnętrznych, międzyresortowych i w komisjach sejmowych,
 • Udzielanie pomocy w zakresie merytorycznym i formalnym pracownikom oddziałów GDDKiA w związku z prowadzeniem przez nich postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu zarządzania i administrowania drogami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne lub prawne lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w branży drogowej lub związanej ze stosowaniem przepisów prawa
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470, ze zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.), rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.),
 • Umiejętność sporządzania projektów rozstrzygnięć administracyjnych;
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony drogi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Bardzo dobra znajomość programu LEGALIS lub LEX
 • Umiejętność korzystania z bazy aktów prawnych na stronie Sejmu RP oraz bazy danych Geoportalu,
 • Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem;

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2020-09-18

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy