Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wieliczka
Ogłoszenie o naborze Nr 85187

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności, związana jest z wyjazdami służbowymi;


- praca odbywa się w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, wymagająca wysiłku fizycznego w związku z pobieraniem prób,


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- horyzont czasowy planowania – do 1 miesiąca,


- kontakty zewnętrzne kilka razy w tygodniu z Nadzorem w celu ustalenia miejsca i zakresu badań,


- praca w biurze i w terenie (teren działania Oddziału),


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych pracy,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


- praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych,


- podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie,


- budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


 


 

Zakres zadań

 • Wykonuje badania laboratoryjne betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych
 • Analizuje wyniki przeprowadzonych badań betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych
 • Monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z przeprowadzonych badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych
 • Analizuje i sprawdza pod względem merytorycznym dostarczone recepty na mieszanki mineralno-cementowe
 • Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby
 • Współpracuje z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych
 • Kontroluje ilość i stan odczynników i innych elementów niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych
 • Kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025,

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-09-30

Miejsce pracy: małopolskie / Wieliczka

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy