Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 80117

Warunki pracy

Warunki pracy: • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,


 


Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję księgową w zakresie wydatków bieżących.
 • Prowadzi ewidencję syntetyczną i analityczną wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, budżetu zadaniowego, kategorii zadań.
 • Sporządza sprawozdawczość w powyższym zakresie.
 • Przeprowadzi inwentaryzację aktywów i pasywów w formie i terminach przewidzianych w ustawie o rachunkowości.
 • Weryfikuje formalno-rachunkowo dokumenty finansowo-księgowe oraz dekretuje dowody księgowe zgodnie z obowiązujących Zakładowym Planem Kont, kwalifikowanie ich do wypłaty.
 • Rozlicza delegacje służbowe krajowe i zagraniczne.
 • Udziela zaliczek na pokrycie wydatków związanych z podróżami służbowymi krajowymi oraz zagranicznymi.
 • Przygotowuje dokumentację finansowo-księgowej do zapłaty w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne, kierunek finanse i rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w służbach finansowo-księgowych LUB doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w służbach finansowo-księgowych
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, sprawozdawczości budżetowej
 • Umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole
 • Rzetelność i terminowość
 • Umiejętność obsługi komputera MS Excel, MS Word, poczta elektroniczna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCENY
 • Znajomość przepisów w zakresie ustawy o rachunkowości oraz zasad dotyczących prowadzenia ewidencji księgowej, klasyfikacji budżetowej wynikających z : 1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn.zm.), 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j .Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn.zm.), 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1053 z późn.zm.).
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny Finansów publicznych 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), 2) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1440).
 • Praktyczna znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych: 1) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz.1393 z późn.zm.), 2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1773).
 • Praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych, sporządzania dokumentów księgowych.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Data dodania: 2021-06-23

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy