Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 75758

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


·         praca administracyjno-biurowa przy użyciu urządzeń takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


·         praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi,


·         praca w biurze i w terenie,


·         krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


·         horyzont czasowy planowania – powyżej 1 miesiąca do 1 kwartału,


·         kontakty zewnętrzne kilka razy w tygodniu z Wydziałem Ruchu Drogowego, Komend Policji oraz Inspekcją Transportu Drogowego,


·         kontakty zewnętrzne kilka razy w miesiącu z przedstawicielami Wykonawców i Usługodawców w celu realizacji zadań, z firmami transportowymi i krajowymi przewoźnikami drogowymi.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń  biurowych,
podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
wyjazdy w teren w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek posiada windę, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
 


 

Zakres zadań

 • Monitoruje i analizuje stan techniczny dróg oraz określa potrzeby rzeczowe w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przygotowuje materiały do postępowań przetargowych od strony merytoryczno-technicznej, prowadzi analizy kosztów utrzymania oraz monitoring wydatków w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg na poziomie Oddziału,
 • Przygotowuje opracowania niezbędne w bieżącej pracy Punktu Informacji Drogowej (PID) – np. Operaty Zimowego Utrzymania Dróg, przygotowuje informatory Zimowego Utrzymania Dróg dla mediów oraz dla Sztabu Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego oraz uczestniczy w pracach PID,
 • Odpowiada za terminowość przekazywanych informacji (o sytuacji na drogach, o ruchu drogowym oraz o możliwych objazdach) w celu informowania użytkowników dróg o utrudnieniach na drogach. Współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną,
 • Współpracuje z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w zakresie lokalizacji przystanków komunikacyjnych, budowy i przebudowy chodników,
 • Prowadzi sprawy związane z dzierżawą MOP tj. przygotowuje materiały do przetargu, bierze udział w przeprowadzaniu postępowań, a następnie w kontroli dzierżawców,
 • Prowadzi działania związane z wdrażaniem nowych rozwiązań służących do utrzymania dróg, zarządzania i sterowania ruchem (m.in. systemów osłony wizyjno-meteorologicznej dróg, systemów wstępnej preselekcji wagowej) oraz prowadzi sprawy związane z przystankami komunikacyjnymi,
 • Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, miejsc kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów oraz współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego oraz Urzędami celnymi w zakresie kontroli nacisków osi, masy i wymiarów pojazdów ciężarowych,
 • Współpracuje z innymi Wydziałami oraz Rejonami w zakresie prowadzonych spraw z zakresu bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz analizuje i udziela odpowiedzi na skargi, zażalenia i wnioski obywateli i instytucji w zakresie działania komórki organizacyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa,
 • prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość sieci drogowej województwa, znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych i ochrony pasa drogowego, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Obsługa komputera w tym dobra znajomość programów Pakietu Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Data dodania: 2021-03-12

  Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy