Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 70664

Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniami związanymi z budową i przebudową linii elektrycznych w budynkach podległych KWP w Krakowie, zleca i nadzoruje prace w zakresie utrzymania obiektów służbowych, wykonuje czynności techniczne związane z pomiarami w urządzeniach i sieciach energetycznych. 


Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się na VI i VII piętrze budynku - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów), a pomieszczenia warsztatowo-gospodarcze - w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner. 

Zakres zadań

 • pełni nadzór inwestorski (merytorycznie) nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
 • sprawdza i sporządza rozliczenia finansowo-rzeczowe za wykonane prace projektowe i roboty budowlane,
 • prowadzi nadzór w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i odgromowych oraz alarmowych,
 • uczestniczy w uzgadnianiu koncepcji i dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych dla wznoszonych i remontowanych obiektów,
 • weryfikuje dokumentacje projektową i opracowania sporządzane przez biura projektów,
 • koordynuje zadania związane z zaopatrzeniem pracowników obsługi i konserwatorów Wydziału oraz KMP/KPP w Małopolsce w materiały do konserwacji,sprzęt i narzędzia z branży elektrycznej,
 • przygotowuje dokumentacje techniczną dla zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę (w tym m.in. określenie zakresu robót, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego) oraz dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do realizacji robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane (w tym m.in. wniosek o pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych),
 • wykonuje bieżące kontrole stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych z równoczesnym przedkładaniem propozycji dalszego postępowania oraz wykonuje okresowe kontrole, sprawdzając stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektów budowlanych Policji zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
 • uczestniczy w komisjach inwentaryzacyjnych oraz kwalifikujących składniki majątkowe jako zbędne oraz ich zagospodarowanie,
 • przygotowuje opis przedmiotu zamówienia, opracowuje wnioski, uczestniczy w komisjach przetargowych oraz realizuje inne niezbędne czynności związane z udzieleniem zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne o profilu elektrycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego związanego z kierowaniem lub nadzorem inwestorskim robót budowlanych,
 • uprawnienia budowlane zgodne z przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office oraz programu do kosztorysowania ZUZIA,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku dozoru dla urządzeń instalacji elektrycznych, cieplnych i gazowych,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze dozoru nad urządzeniami elektroenergetycznymi,

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Data dodania: 2020-11-02

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy