Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 87116

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu. Pracownikom oferujemy:  - dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

 • praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,

 • elastyczny czas pracy – rozpoczęcie pracy w godzinach między 7:00 a 8:00,

 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego w preferencyjnej cenie,

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

 • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku pracownika i dzieci, paczki świąteczne dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do zakupu biletów do kina, teatru, na siłownie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Stanowisko pracy usytuowane jest na IV piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (wąskie drzwi, progi, niedostosowane toalety) Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.

Zakres zadań

 • współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i realizowania odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej
 • przygotowuje opinie o zgodności sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, z warunkami określonymi w Prawie oświatowym
 • przygotowuje opinie dotyczące założenia szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
 • przygotowuje opinie dotyczące przekazania w drodze umowy osobie fizycznej lub prawnej prowadzenia szkoły publicznej
 • współpracuje z radami oświatowymi, stowarzyszeniami i organizacjami, szkołami wyższymi i instytucjami pozarządowymi w zakresie podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oświatowych
 • wspiera działania szkół w obszarze pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz monitoruje i upowszechnia osiągnięcia uczniów, w tym zadnia związane z przydzielaniem stypendiów
 • realizuje zadania w zakresie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami
 • realizuje zadania w zakresie indywidualnego programu i toku nauki
 • współorganizuje olimpiady, a także organizuje i współorganizuje inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół województwa lubuskiego
 • prowadzi sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli
 • współdziała z właściwymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także wspomaga działania tych podmiotów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • znajomość regulaminu organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point)
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość ustawy Karta Nauczyciela
 • znajomość ustawy Prawo oświatowe
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2021-11-07

Miejsce pracy: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy