Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 86586

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • zbiera informacje o wadach i przesyła do Gwaranta pisemne żądania ich usunięcia ustalając termin naprawy oraz kategorie wady, również w ramach realizacji programów rządowych,
 • przedstawia Dyrektorowi Oddziału propozycje składu Komisji Przeglądów Gwarancyjnych, w tym dla zadań realizowanych z programów rządowych,
 • ustala terminy przeglądów gwarancyjnych zadań realizowanych również w ramach programów rządowych z powiadomieniem Komisji i Gwaranta,
 • bierze udział w przeglądach gwarancyjnych w charakterze sekretarza,
 • określa terminy na zajęcie stanowiska przez poszczególnych członków Komisji Przeglądów Gwarancyjnych,
 • sporządza szczegółowe Protokoły Przeglądów Gwarancyjnych,
 • monitoruje działania związane z wywiązywaniem się Gwaranta z usuwania ujawnionych Wad wskazanych w Protokołach Przeglądów Gwarancyjnych na podstawie informacji uzyskiwanych od członków Komisji Przeglądów Gwarancyjnych,
 • przedstawia Dyrektorowi Oddziału propozycje sposobu postępowania w przypadku niewywiązywania się Gwaranta ze zobowiązań gwarancyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowalne, ustawy Prawo ochrony środowiska, kodeksu cywilnego,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word,
 • prawo jazdy kat. B.
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Data dodania: 2021-10-27

  Miejsce pracy: lubuskie / Zielona Góra

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy