Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 86534

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca w terenie,                                                                                                    
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • monitoruje i analizuje stan techniczny dróg oraz określa potrzeby rzeczowe w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przygotowuje materiały do postępowań przetargowych od strony merytoryczno - technicznej, także dla zadań związanych z realizacją programów rządowych; prowadzi analizę kosztów utrzymania oraz monitoring wydatków w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg na poziomie Oddziału,
 • przygotowuje opracowania niezbędne w bieżącej pracy Punktu Informacji Drogowej (PID) – np. Operaty zimowego utrzymania dróg, przygotowuje informatory Zimowego Utrzymania Dróg dla mediów oraz dla Sztabu Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego oraz uczestniczy w pracach PID,
 • odpowiada za terminowość przekazywanych informacji (o sytuacji na drogach, o ruchu drogowym oraz o możliwych objazdach); współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną,
 • współpracuje z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w zakresie lokalizacji przystanków komunikacyjnych, budowy i przebudowy chodników,
 • prowadzi sprawy związane z dzierżawą MOP tj. przygotowuje materiały do przetargu, bierze udział w przeprowadzeniu postępowania, a następnie kontroluje dzierżawców,
 • prowadzi działania związane z wdrażaniem nowych rozwiązań służących do utrzymania dróg, zarządzania i sterowania ruchem (m.in. systemów osłony wizyjno – meteorologicznej dróg, systemów wstępnej preselekcji wagowej) oraz prowadzi sprawy związane z przystankami komunikacyjnymi,
 • prowadzi sprawy związane z utrzymaniem parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, miejsc kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów oraz współpracuje z Inspekcją Transportu Drogowego oraz z Urzędami celnymi w zakresie kontroli nacisków osi, masy i wymiarów pojazdów ciężarowych,
 • współpracuje z innymi Wydziałami oraz Rejonami w zakresie prowadzonych spraw z zakresu bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz analizuje i udziela odpowiedzi na skargi, zażalenia i wnioski obywateli i instytucji w zakresie działania komórki organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa,
 • znajomość sieci drogowej województwa lubuskiego,
 • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych i ochrony pasa drogowego, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • obsługa komputera w tym dobra znajomość programów pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Data dodania: 2021-10-26

  Miejsce pracy: lubuskie / Zielona Góra

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy