Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 77763

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  praca w terenie.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • przygotowuje dokumentacje związane z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg;
 • prowadzi sprawy związane z eksploatacją i utrzymaniem nawierzchni drogi, urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej;
 • przygotowuje dokumenty dotyczące zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestniczy w komisjach odbioru robot zlecanych;
 • współpracuje z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót oraz przeglądów obiektów inżynierskich;
 • przygotowuje propozycje planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych przez do Oddziału;
 • współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną;
 • weryfikuje prowadzone sprawy z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych;
 • przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w sprawach: zajęcie pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenie do stanu poprzedniego pasa drogowego, a także kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego 
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawa zamówień publicznych, kodeks postepowania administracyjnego;
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Gorzowie Wlkp.;
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. B;
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-05-02

Miejsce pracy: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy