Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 91447

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.


Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie objętym ustawą o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, w tym m.in. przyjmuje zgłoszenia o wystąpieniu szkody w środowisku, uzgadnia, w drodze decyzji warunki przeprowadzenia działań naprawczych i zapobiegawczych w celu przywrócenia środowiska do stanu zgodnego z odpowiednimi standardami, a także dokonuje analizy ich przeprowadzenia zgodnie z wydaną decyzją (ocenia uzyskanie efektu ekologicznego) i w razie konieczności przeprowadza egzekucję wykonania obowiązku.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie objętym ustawą – Prawo ochrony środowiska w zakresie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym m.in. przyjmuje zgłoszenia w zakresie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz uzgadnia w drodze decyzji planu remediacji, a także dokonuje oceny przeprowadzenia działań zgodnie z wydaną decyzją (ocenia uzyskanie efektu ekologicznego) i w razie konieczności przeprowadza egzekucję wykonania obowiązku.
 • Przygotowywuje projekt harmonogramu zadań w zakresie zanieczyszczeń historycznych i co najmniej raz na 5 lat dokonuje jego aktualizacji oraz przygotowywuje projekt harmonogramu zadań w zakresie bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, oraz co najmniej raz na rok dokonuje jego aktualizacji.
 • Wzywa do przedłożenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej odpowiednio plan remediacji/działań naprawczych i zapobiegawczych w stosunku do podmiotów do tego zobowiązanych, a w przypadku niewykonania obowiązku nakłada w drodze decyzji obowiązek przeprowadzenia działań przywracających stan środowiska do obowiązujących standardów.
 • Nakłada obowiązek, w formie decyzji, prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie, ziemi lub wodzie lub monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i krajobrazowej, zgodnie z ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie lub ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, chemia środowiskowa, chemia techniczna, inżynieria chemiczna i procesowa, geologia, hydrologia, hydrogeologia, górnictwo lub studia podyplomowe w ww. zakresie.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy w kontekście oceny szkód w środowisku i historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętności interpersonalne,
 • Odporność na stres;
 • Znajomość podstawowych procedur administracyjnych wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ogólna znajomość ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi; ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałwania na środowisko;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

  Data dodania: 2022-01-23

  Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz