Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 75558

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych, Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
 • opiniuje projekty budowlane albo projekty wykonawcze dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich,
 • przygotowuje treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, projektów umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczących prac projektowych,
 • dokonuje merytorycznego sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowej w celu przygotowania inwestycji do realizacji, prowadzi sekretariat ZOPI w zakresie prowadzonych przez siebie zadań,
 • prowadzi sprawy uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w tym w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej), Zespołami Kierownika Projektu oraz przedstawicielami z Centrali,
 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym,
 • planuje potrzeby finansowe w zakresie dokumentacji technicznej, zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe,
 • opiniuje i uzgadnia projekt budowlany w zakresie branży drogowej (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia), współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zespołami Kierownika Projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w techniczno-budowlanym obszarze drogownictwa;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy, prawa ochrony środowiska w niezbędnym zakresie
 • obsługa komputera, w tym praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej);
 • znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-03-09

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy