Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 97531

Warunki pracy


 • praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),

 • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na III piętrze z dostępem do światła dziennego,

 • budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko przyrodnicze,
 • prowadzi sprawy związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000,
 • przygotowuje opinie w formie zaświadczenia lub deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
 • prowadzi sprawy związane z uzgadnianiem propozycji planów aglomeracji w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody,
 • prowadzi sprawy związane z: pracami realizowanymi na obszarach form ochrony przyrody, w obrębie cieków naturalnych i wymienionymi w ustawie prawo wodne oraz pracami dotyczącymi wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku i innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód, a także innych działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe,
 • realizuje zadania związane z opracowaniem sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, w tym zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,
 • współpracuje z jednostkami właściwymi do sprawdzenia monitoringu przyrodniczego na obszarach Natura 2000 oraz gromadzi dokumentację obszarów Natura 2000,
 • prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektów zadań ochronnych oraz planów ochrony obszarów Natura 2000 oraz realizacją działań ochronnych w obszarach Natura 2000.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: ochrony środowiska, biologii, geografii, leśnictwa lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu: ochrony środowiska, biologii, geografii, leśnictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość przepisów: ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność pracy w programie QGIS oraz znajomość podstawowych zagadnień dotyczących systemów informacji geograficznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  Data dodania: 2022-04-25

  Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław