Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 87251

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wejście do budynku bez barier architektonicznych.


 

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad terminową realizacją przeglądów, konserwacji, pomiarów maszyn i urządzeń oraz nad prawidłową eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, centralnego ogrzewania i wszystkich urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się w budynku siedziby Urzędu.
 • Przygotowuje projekty planów zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych dla budynków Urzędu, w tym oddziałów, wraz z planowaną wysokością środków finansowych oraz koordynuje pracami związanymi z realizacją umów w tym zakresie wykonywanych w budynku siedziby Urzędu, a także bierze udział w odbiorach technicznych maszyn i urządzeń.
 • Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych regulujących sprawy ochrony przeciwpożarowej i współpracuje w tym zakresie z osobą zatrudnioną w Urzędzie, posiadającą uprawnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz planuje i organizuje system ochrony budynku siedziby Urzędu i danych przed zniszczeniem oraz kradzieżą.
 • Prowadzi dokumentację techniczną budynku siedziby Urzędu, należycie wypełnia „Książkę Obiektu Budowlanego" oraz systematycznie je aktualizuje.
 • Współuczestniczy w przygotowaniu wniosków do 130.000 zł netto dotyczących realizacji dostaw, usług i robót remontowo-budowlanych oraz nadzoruje i koordynuje realizację robót remontowo-budowlanych realizowanych w siedzibie Urzędu.
 • Kontroluje dokumentację związaną z gospodarką transportową oddziałów Urzędu, w tym ewidencję i rozliczanie kart drogowych oraz poprawność prowadzenia książki pojazdu.
 • Przygotowuje w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu wnioski do Komisji Kwalifikacyjnej dotyczące sposobu zagospodarowania lub likwidacji urządzeń technicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 1 rok w pracy związanej z eksploatacją budynków i urządzeń technicznych lub powyżej 4 lat w administracji publicznej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia.
 • Kreatywność.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Łatwość komunikacji.
 • Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

  Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

  Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

  Firma: Centrala NFZ

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

  Firma: Centrala NFZ

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Statystyczny we Wrocławiu

  Data dodania: 2021-11-09

  Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy