Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 87228

Warunki pracy


 • Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (częste kontakty z innymi urzędami, przedsiębiorstwami, obywatelami, jednostkami dotującymi WIOŚ we Wrocławiu)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe; oświetlenie sztuczne i naturalne; bariery architektoniczne w budynku - stanowisko pracy zorganizowane na I piętrze w budynku I-piętrowym (2 kondygnacje), budynek jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • podejmuje czynności przedegzekucyjne związane z windykacją obowiązków pieniężnych o charakterze publicznoprawnym (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, formułowanie wniosków o wszczęcie postępowań egzekucyjnych, wysyłanie dokumentów do organów egzekucyjnych w celu wszczęcia postępowań egzekucyjnych) oraz prowadzi ewidencję wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych
 • na bieżąco monitoruje przebieg postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organy egzekucyjne na wniosek organu Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym sporządza zapytania o przebieg postępowań egzekucyjnych kierowane do organów egzekucyjnych, na bieżąco monitoruje wymagalność należności publicznoprawnych, w tym sporządza stosowne dokumenty o ich wygaśnięciu wskutek przedawnienia lub umorzenia, a także o zmianie wysokości należności z innych przyczyn
 • reprezentuje organ jako wierzyciela przed organami władzy publicznej w ramach administracyjnych postępowań egzekucyjnych prowadzonych na wniosek organu Inspekcji Ochrony Środowiska
 • rozpatruje wezwania/pisma organów egzekucyjnych dotyczące postępowań egzekucyjnych prowadzonych na wniosek organu Inspekcji Ochrony Środowiska, udziela informacji na temat podmiotów zobowiązanych i sporządza stanowiska/odpowiedzi na dane wezwanie/pismo w przewidzianej przez prawo formie, treści oraz terminie, sporządza odpowiedzi na pisma podmiotów zobowiązanych, wobec których prowadzone są postępowania egzekucyjne bądź były prowadzone postępowania wykonawcze, sporządza odpowiedzi na pisma uczestników postępowań egzekucyjnych
 • analizuje pisma i orzeczenia organów władzy publicznej kierowane do organu Inspekcji Ochrony Środowiska i dokonuje ich oceny pod kątem dalszego postępowania w danej sprawie, sporządza zaskarżenia, odwołania i skargi na rozstrzygnięcia organów władzy publiczne, które są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym w danej sprawie
 • sporządza wnioski/zawiadomienia o: zawieszenie postępowań egzekucyjnych, podjęcie zawieszonych postępowań egzekucyjnych, umorzenie postępowań egzekucyjnych, sporządza zawiadomienia do organów egzekucyjnych o: stanie należności dochodzonych w trybie egzekucji, posiadanych informacjach na temat sytuacji faktycznej i majątkowej podmiotów zobowiązanych, podejmuje niezbędne czynności w postępowaniach egzekucyjnych przejętych przez sądowe organy egzekucyjne od administracyjnych organów egzekucyjnych w wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej z egzekucyjną sądową, sporządza niezbędną dokumentację do ustanawiania hipotek przymusowych, czyli podejmuje czynności w celu zabezpieczenia spłaty należności
 • sporządza zgłoszenia wierzytelności w postępowaniach upadłościowych i wnioski o nakazanie wyjawienie majątku
 • przygotowuje dane i informacje o stanie prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych do sprawozdań budżetowych, finansowych i innych sprawozdań z zakresu działalności jednostki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu prawa, administracji lub ekonomii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku do spraw windykacji
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, w szczególności umiejętność sporządzania pism urzędowych, wniosków, postanowień, decyzji, zażaleń, odwołań i skarg
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość programów Microsoft Word i Excel
 • rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Data dodania: 2021-11-07

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy