Specjalista / Starszy Specjalista ds. zapewnienia dostępności

Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie?

Jesteśmy firmą z ponad 135- letnią tradycją!

Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody!

Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy!

 

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:

Specjalista / Starszy Specjalista ds. zapewnienia dostępności

(Pion Wsparcia/ Samodzielne Stanowisko ds. Zapewnienia Dostępności)

Miejsce pracy: Warszawa ul. Zaruskiego 4
Nr ref.: 230/21


Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135 letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • koordynowanie oraz realizacja obowiązków wynikających ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie: dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej
 • opracowywanie sprawozdań, raportów oraz aktów normatywnych dotyczących zapewnienia dostępności w zakresie działalności Spółki
 • monitoring prac i dostępności środków finansowych na przeprowadzenie działań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym inwestycji lub remontów służącym likwidacji barier, a także zapobieganiu ich powstawaniu
 • współpraca z właściwymi jednostkami Spółki oraz z organami administracji publicznej w zakresie realizacji projektów w aspekcie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • uczestnictwo w projektowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowo-budowlanych, konsultowanie projektów architektonicznych oraz realizowanych prac remontowo-budowlanych w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej
 • inicjowanie oraz promowanie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym opracowywanie programów i trybów szkoleń podnoszących świadomość dostosowania infrastruktury Spółki do standardów dostępności oraz równości z innymi osobami

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe
 • znajomość Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006r.
 • znajomość ustaw: Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz aktów prawnych z zakresu prawa budowlanego, dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie)
 • zdolności analityczne, umiejętność posługiwania się regulacjami prawnymi w uzasadnianiu swoich argumentów
 • umiejętność samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz znajdowania ich optymalnych rozwiązań

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 25.11.2021 r.


W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Informacja o Administratorze

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy pl. Starynkiewicza 5.

2. Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane na ich podstawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy.
6. Prawa osób, których dane dotycząPosiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

7. Informacja o wymogu podania danychPodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym tj.: imię, nazwisko, imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Podstawy prawne

[1]. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

[2]. Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3]. Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[4]. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Data dodania: 2021-10-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa ul. Zaruskiego 4

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy