Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej

Ogłoszenie numer: 6163584, z dnia: 2021-12-18

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Zadania:
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi, zarówno w zakresie obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych jak i zamówień publicznych dla których ustawa nie ma zastosowania w tym:
  • weryfikacja składanych wniosków o udzielanie zamówień,
  • współpraca z komórkami merytorycznymi przy przygotowywaniu dokumentacji zamówień,
  • ustalanie właściwej procedury dla konkretnych zamówień,
  • przygotowanie i dokumentowanie przeprowadzanych procedur zakupowych w tym m.in. przygotowywanie SWZ, zapytań ofertowych, przygotowywanie projektów umów, zamieszczanie ogłoszeń na Platformie e-Zamówienia (BZP) lub przekazywanie do publikacji ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, publikacja postępowań na platformie zakupowej, wykonywanie innych wymaganych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne,
  • badanie i ocena ofert składanych przez wykonawców w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • prowadzenie dokumentacji i odpowiednich ewidencji/rejestrów związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi,
  • udział w pracach Komisji przetargowej,
  • przekazywane zawartych umów do realizacji komórkom organizacyjnym w Instytucie, monitorowanie realizacji prowadzonych zamówień.
 • udział w pracach nad przygotowywaniem wewnętrznych regulacji w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 • udział w przygotowywaniu planu zamówień publicznych i sprawozdań do UZP;
 • udział w kształtowaniu polityki zakupowej, optymalizacji procesu zakupów oraz w planowaniu zamówień publicznych;
 • nadzór nad realizacją zawartych umów oraz sporządzanie aneksów umów w przypadku ich zmiany;
 • prowadzenie rejestru zamówień oraz monitorowanie realizacji prowadzonych zamówień;
 • kompletowanie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji;
 • udzielanie wyjaśnień i informacji z zakresu zamówień publicznych;9) przygotowywanie dokumentów i informacji na potrzeby współpracy z audytorami, kontrolerami i uprawnionymi do prowadzenia kontroli w zakresie zamówień publicznych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat), preferowane kierunkowe lub uzupełniające z zakresu zamówień publicznych;
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej;
 • doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – min. 6 miesięcy po stronie Zamawiającego;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office;
 • pożądana znajomość języka angielskiego;
 • komunikatywność, samodzielność, skrupulatność, umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania pod presją czasu, terminowość;
 • pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych w szczególności w jednostkach naukowych, badawczych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Instytut Fizyki PAN

Data dodania: 2021-12-18

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa