Specjalista ds. Archiwalnych

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-9/22 na wolne stanowisko

 

SPECJALISTA DS. ARCHIWALNYCHI. Miejsce świadczenia pracy: Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127

II. Zatrudnienie na postawie umowy o pracę na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy.

III. Z naszej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 7:00 – 15:00,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup ubezpieczenia na życie, opieki medycznej oraz karty sportowej.

IV. Będziesz odpowiedzialny za:

 • Prowadzenie i wykonywanie czynności należących do zakresu działania archiwum zakładowego, w szczególności:
  • archiwizowanie dokumentów – znaczenie, kryteria podziału i rodzaje dokumentów; kategorie archiwalne, sporządzanie odpowiednich spisów zdawczo - odbiorczych dla różnych kategorii archiwalnych,
  • współpracę z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego,
  • przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczo odbiorczych.

V. Poszukujemy osoby, która:

 • posiada wykształcenie wyższe (min. Pierwszego stopnia),
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinię,
 • nie była karana za przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

VI. Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość aktualnych przepisów z zakresu działalności archiwum zakładowego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • dokładność, samodzielność i zaangażowanie w pracę,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole.

VII.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z maturą lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
 5. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko protokolanta sądowego.
 7. Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.


VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 22 czerwca 2022 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) do:

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 407 A, p. IV.
Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


IX. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów
 2. formalnych przystąpienia do konkursu;
 3. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 4. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).


Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dn. 29 czerwca 2022 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.

 

X. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

Na wniosek osoby, która została wpisana na listę rezerwową lub nie przeszła procedury konkursowej dokumenty zostaną odesłane na wskazany we wniosku adres. Wniosek można składać w terminie do 3 miesięcy od zakończenia procedury.


XI. Unieważnienie konkursu:


Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.


Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

 

Podobne oferty pracy

Specjalista w Wydziale Wsparcia i Archiwizacji Dokumentacji

Będziesz odpowiedzialny za: prowadzenie szczegółowej ewidencji kosztów w zakresie czynszów i kosztów sporządzanie planów w zakresie kosztów czynszów i kosztów monitorowanie realizacji budżetu kosztów infrastrukturalnych przygotowywanie umów i aneksów...

Firma: Bank Pocztowy S.A.

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2022-06-23

Więcej informacji

Podinspektor

liczba etatów: 1 wykształcenie: wyższe historyczne ze specjalnością archiwalną lub wyższe inne wraz z tytułem zawodowym technik archiwista lub wyższe inne wraz z kursem archiwalnym I i II stopnia Zakres obowiązków podinspektora ds. informacji...

Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2022-06-15

Więcej informacji

Stażysta w Wydziałach i w Archiwum Ksiąg Wieczystych

wykonywanie zarządzeń sędziego i referendarza sądowego, czynności związane z obsługą systemów informatycznych Wydziałów Ksiąg Wieczystych;, praca w Archiwum tj. wydawanie i przyjmowanie ksiąg wieczystych, obsługa Sali wglądowej – przygotowywanie...

Firma: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-06-14

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Data dodania: 2022-06-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy