UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY

 

Katedra Urologii i Andrologii

poszukuje

 

pracownika na stanowisko referenta

 

w pełnym wymiarze godzin

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)

 

Miejsce pracy: Bydgoszcz

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wykonywanie bieżących prac administracyjno-biurowych związanych z codzienną działalnością jednostki,
 • zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą oraz nadzór nad efektywnym, płynnym i terminowym obiegiem dokumentacji,
 • koordynowanie kalendarza i obsługa spotkań,
 • archiwizacja i segregowanie dokumentów,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism, e-maili oraz innych dokumentów na zlecenie przełożonego,
 • składanie zamówień niezbędnych do prowadzenia działalności jednostki,
 • obsługa uczelnianych systemów informatycznych,
 • obsługa studentów,
 • współpraca z innymi jednostkami administracji Uczelni.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • wykształcenie min. licencjat,
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu Microsoft Office,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnej i samodzielnej organizacji pracy.
Oferty zawierające:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji.

proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: zmr@cm.umk.pl do dnia 05.01.2021 r.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik do ogłoszenia).

 

Załącznik nr 1 – Wzór komunikatu udzielanego przez Administratora Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kandydaci do pracy

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy

ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO, UMK).

2. Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane

w następujących celach:

1) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny:

a) Wynikających z Kodeksu Pracy – przez okres prowadzonej rekrutacji.

2) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:

a) Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,

b) Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście.

c) W zakresie umożliwiającym szybki kontakt poprzez wykorzystanie do tego nr telefonu lub poczty e-mail – przez okres trwania rekrutacji.

3) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą:

a) W zakresie podania wszelkich innych danych osobowych niż te, do których ADO uprawniony jest na innych podstawach.

3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

1) żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

2) żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3) sprzeciw wobec przetwarzania, przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. a, a brak ich podania spowoduje niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku lit. c jest dobrowolne.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy

w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje

w zakresie usług windykacyjnych, prawnych.

8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy

o kontakt pod adresem e-mail: abi@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

 

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko referenta

 

________________________
(data i podpis)

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: UMK w Toruniu Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera

Data dodania: 2020-12-21

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy