Referent / Specjalista ds. technicznych w specjalności sanitarnej w Biurze Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY WROCŁAW
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Referent / Specjalista ds. technicznych w specjalności sanitarnej w Biurze Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • wykształcenie średnie, mile widziane osoby studiujące na kierunku sanitarnym lub wykształcenie wyższe o kierunku sanitarnym potwierdzone tytułem inżyniera lub mgr inżyniera.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyśle przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe
 • znajomość prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych oraz polskich norm w tym zakresie,
 • znajomość ustawy o własności lokali i ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • znajomość obsługi programów komputerowych Microsoft Office (Excel, Word), Microsoft Project oraz programów do kosztorysowania, mile widziana umiejętność sporządzania dokumentacji kosztorysowej, tj. przedmiarów, obmiarów, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów powykonawczych i zamiennych,
 • mile widziane posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynierskiej,
 • samodzielność, pracowitość, wysoka kultura osobista, odporność na stres, cierpliwość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z klientem.

 

Zakres wykonywanych zadań
 • ocena techniczna, nadzór oraz rozliczanie wykonawców z wykonanych konserwacji i usuniętych awarii w lokalach i budynkach gminnych oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób komunalny,
 • nadzór i rozliczanie czynności okresowych kontroli budynków, o których mowa w art. 62 ustawy  Prawo Budowlane, realizowanych przez wykonawców na podstawie odrębnych umów,
 • kontrolowanie, odbiór i rozliczanie robót przy wykonywaniu remontów lokali mieszkalnych przez przyszłych najemców,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma i skargi najemców w związku ze stanem technicznym lokali i budynków oraz wykonywanymi remontami.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • Miejsce pracy: budynki Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.
 • Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 h dziennie, praca w terenie.
 • Przewidywany termin zatrudnienia: II - III kwartał 2022 r.
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną mają obowiązek dostarczyć kopie dokumentów
potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz dokumenty potwierdzające
dotychczasowe zatrudnienie

Podobne oferty pracy

Starszy referent

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin - wymuszona pozycja ciała - naturalne i sztuczne oświetlenie - budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach...

Firma: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-06-26

Więcej informacji

Referent Administracyjny

prowadzenie spraw słuchaczy studiów podyplomowych i obowiązującej w tym zakresie dokumentacji, utrzymywanie bieżącej łączności z kandydatami i słuchaczami i wykładowcami, obsługa nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych,...

Firma: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40

Data publikacji: 2022-06-06

Więcej informacji

Referent ds. inwestycji

Prowadzenie bieżącej dokumentacji dot. zadań inwestycyjnych Monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, Przegląd i weryfikacja formalna opisów przedmiotu zamówienia i wzorów umów w zakresie realizowanych zadań...

Firma: Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-06-04

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Zarząd Zasobu Komunalnego

Data dodania: 2022-06-27

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław