Referent / Specjalista ds. budowlanych w Dziale Przygotowania Inwestycji Zarząd Zasobu Komunalnego

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY WROCŁAW
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY


Referent / Specjalista ds. budowlanych w Dziale Przygotowania Inwestycji Zarząd Zasobu Komunalnego
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530),
 • wykształcenie: wyższe lub średnie budowlane,
 • staż pracy: co najmniej 2 lata,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe
 • Znajomość przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych ,
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów techniczno-budowlanych,
 • Umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Office (Word, Excel),
 • Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.
Zakres wykonywanych zadań
 • Prowadzenie rejestru ewidencji dokumentacji projektowo-kosztorysowej pionu technicznego,
 • Przygotowanie wniosków o udzielenie zamówienia, do którego stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wniosków z wyłączeniem stosowania przepisów PZP,
 • Przygotowywanie i redagowanie opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby wyłonienia wykonawców robót budowlanych i usług,
 • Zlecanie oraz weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowań na wyłonienie wykonawców zgodnie z ustawą PZP (PFU, PB, PW, Przedmiar robót, Kosztorys inwestorski, STWiORB),
 • Udział w pracach komisji w postępowaniach przetargowych i z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp,
 • Czynny udział w komisjach odbiorowych przy dokonywaniu sprawdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ekspertyz/orzeczeń technicznych i inwentaryzacji budowlanych sporządzonej przez wykonawców w oparciu o zawarte umowy na prace projektowe,
 • Współpraca z Biurami Obsługi Klienta, innymi działami ZZK, jednostkami budżetowymi Gminy Wrocław oraz zarządcami WM.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • Miejsce pracy: budynek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu – ul. Grabiszyńska 257,
  52-402 Wrocław,
 • Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 h dziennie, praca w terenie
 • Przewidywany termin zatrudnienia: II-III kwartał 2022 r.
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną mają obowiązek dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Zarząd Zasobu Komunalnego

Data dodania: 2022-06-23

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy