Referent / Specjalista do Wydziału ds. kształcenia na odległość

Ogłoszenie numer: 7971345, z dnia 2023-02-16

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku

referent/specjalista do Wydziału ds. kształcenia na odległość

 

Data ukazania się ogłoszenia: 07 lutego 2023 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 2%.

 

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Warszawa, ul. Wołoska 5.

Referent / Specjalista do Wydziału ds. kształcenia na odległość

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Wołoska 5

Nr Ref.: Rekrutacja na stanowisko specjalista/referent do Wydziału ds. kształcenia na odległość

 

Opis stanowiska

Warunki pracy:

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej,
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera z monitorem ekranowym,
  • bariery architektoniczne: brak podjazdów.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dokumentacji i ewidencji obejmującej działania kształcenia na odległość, w tym:
  • gromadzenie dokumentacji przebiegu procesu edukacyjnego uczniów,
  • obsługa procesu rekrutacyjnego do szkół w Ośrodku,
  • obsługa korespondencji,
  • redagowanie pism zgodnie z załatwianymi sprawami,
  • monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego uczniów planu ramowego,
  • przygotowywanie dokumentacji merytorycznej do obrad rady pedagogicznej Ośrodka,
  • sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw oraz innych dokumentów dla uczniów (np. legitymacje) zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Pomoc przy organizacji oraz przeprowadzaniu egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych dla uczniów kształcenia na odległość.
 • Pomoc przy przeprowadzaniu egzaminu maturalnego dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku oraz egzaminu ósmoklasisty dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej, w tym współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
 • Przygotowywanie planu konsultacji on-line.
 • Współpraca z bibliotekarzem w sprawie zaopatrywania uczniów kształcenia na odległość w podręczniki z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach doskonalenia zawodowego.
 • Przygotowywanie danych niezbędnych do uzupełnienia bazy Systemu Informacji Oświatowej.
 • Przygotowanie dokumentów do archiwum zgodnie z zakresem wykonywanych czynności.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonych, nieobjętych niniejszym zakresem czynności  a pozostających w związku z nim oraz wykonywanie w sytuacjach awaryjnych innych poleceń przełożonych, pozostających w związku z zatrudnieniem zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami.
 • Wykonywanie innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych w szczególności przepisów ustawy o Systemie Oświaty i ustawy Prawo Oświatowe oraz innych właściwych przepisów wykonawczych w zakresie wykonywanej przez Pracownika działalności.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie/wyższe,
 • biegła obsługa komputera Microsoft Office,
 • znajomość środowiska internetowego i podstawowych programów edycji (np. Word, Power Point, Excel),
 • doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata w okresie ostatnich pięciu lat przed złożeniem swojej aplikacji na ww. stanowisko,
 • odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • dobra organizacja czasu pracy, umiejętność ustalania priorytetów.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy,
 • umiejętność samodzielnego zdobywania i aktualizowania zdobytej wiedzy w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • kreatywność, odpowiedzialność, terminowość w wykonywaniu zadań.
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • ukończone kursy z zakresu zadań.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • curriculum vitae i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
  „Zapoznałe/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w treści ogłoszenia o pracę. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5 moich danych osobowych wskazanych w CV oraz załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym danych wrażliwych, w dostarczonych przeze mnie dokumentach na potrzeby obecnego procesu rekrutacji.”
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uzyskane kwalifikacje.

Dokumenty należy składać do dnia 20 lutego 2023 r. włącznie (do godziny 16:00), osobiście lub pocztą na adres:

 

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 

z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalista/referent do Wydziału ds. kształcenia na odległość”


lub za pomocą przycisku aplikacyjnego.


Informacje dodatkowe:

 • oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
 • każda kopia musi być poświadczona podpisem kandydata za zgodność z oryginałem,
 • oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”, zostaną odrzucone,
 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
 • oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 622 37 07, kom. 576 308 305.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Data dodania: 2023-02-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. Wołoska 5

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy