Referent prawny

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 98597

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na drugim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • sprawdza uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego (w tym uchwały w sprawie: planu zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) pod kątem zgodności z prawem oraz prowadzi postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał i zarządzeń organów jst
 • przygotowuje, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, projekty zarządzeń zastępczych wojewody wydawanych w przypadkach określonych prawem, w tym w razie niepodjęcia przez odpowiedni organ jst uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta, radnego
 • przygotowuje projekty zawiadomień o sposobie rozpatrzenia skargi na działalność rady gminy, rady powiatu, projekty pism przekazujących skargi i wnioski według właściwości
 • prowadzi sprawy związane ze zgłaszaniem przez rady gmin utworzenia związku międzygminnego do organu prowadzącego rejestr związków oraz sprawy związane z przekazywaniem uchwał jednostek samorządu terytorialnego o przystąpieniu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
 • prowadzi sprawy dotyczące struktur administracji zespolonej, w tym opiniuje regulaminy nadawane przez kierowników zespolonych służb, inspekcji straży wymagające zatwierdzenia przez wojewodę, przygotowuje projekty zarządzeń w sprawie nadania statutów jednostkom administracji zespolonej
 • przygotowuje projekty upoważnień dla pracowników urzędu do załatwiania spraw w imieniu wojewody, upoważnień dyrektora generalnego, upoważnień wojewody do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz pełnomocnictw wojewody (z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych), a także prowadzi centralny rejestr pełnomocnictw i upoważnień
 • prowadzi sprawy związane ze zmianami w podziale terytorialnym województwa pomorskiego i nazewnictwie miejscowości
 • przygotowuje wnioski do Prezesa Rady Ministrów o wyznaczenie osoby do pełnienia funkcji organu wykonawczego w przypadkach wynikających z przepisów prawa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista ds. administracyjnych

  Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji administracyjnej Zbiorów. Prowadzenie rejestru faktur, RW. Przygotowywanie umów, protokołów, pism i innych dokumentów związanych z działaniami Zbiorów. Przygotowywanie umów na udostępnianie wizerunku zbiorów,...

  Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

  Lokalizacja: małopolskie / Oświęcim

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista administracji publicznej - biuro obsługi i informatyki - oddział obiegu dokumentów

  wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialność) Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: dokładność, komunikatywność,sumienność

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2022-05-25

  Więcej informacji

  Specjalista administracji publicznej - departament infrastruktury oddział dróg wojewódzkich i planów energetycznych

  wg. programu stażu Wymagania konieczne: Uprawnienia: Kultura osobista Uprawnienia: obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel) Uprawnienia: dokładność Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: odpowiedzialność Uprawnienia: obsługa urządzeń biurowych

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2022-05-25

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

  Data dodania: 2022-05-13

  Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk