Referendarz do spraw: pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Sektorowej i Restrukturyzacyjnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 69698 z dnia 06 października 2020 r.

referendarz
do spraw: pomocy publicznej
w Wydziale Pomocy Sektorowej i Restrukturyzacyjnej, Departament Monitorowania Pomocy
Publicznej

 

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Przygotowywanie projektów stanowisk UOKiK (opinii, zastrzeżeń) w odniesieniu do projektów pomocy sektorowej i restrukturyzacyjnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami o pomocy publicznej.
 • Przygotowywanie notyfikacji projektów pomocy sektorowej i restrukturyzacyjnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, oraz wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności w toku postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w celu uzyskania akceptacji notyfikowanej pomocy.
 • Przygotowywanie projektów pisemnych interpretacji przepisów dotyczących pomocy sektorowej i restrukturyzacyjnej, w celu pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w celu zapewnienia udzielania pomocy zgodnie z przepisami unijnymi lub projektami analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
 • Uczestniczenie w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych dotyczących projektów pomocy sektorowej i restrukturyzacyjnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, oraz współpraca na bieżąco z podmiotami przygotowującymi takie projekty, podmiotami udzielającymi pomocy oraz przedsiębiorcami, w celu przedstawienia stanowiska w zakresie zgodności projektów pomocy z przepisami o pomocy publicznej lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o pomocy publicznej.
 • Przygotowywanie projektów stanowisk Rządu w odniesieniu do projektów aktów prawa unijnego dotyczących pomocy sektorowej i restrukturyzacyjnej, w celu przekazania Komisji Europejskiej oraz przedstawienia podczas spotkań Komisji Europejskiej z przedstawicielami państw członkowskich UE.
 • Koordynowanie postępowania w zakresie zwrotu pomocy publicznej w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji o obowiązku zwrotu pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez KE u beneficjenta pomocy oraz uczestniczenie w takiej kontroli w celuzapewnienia skutecznego wykonania decyzji KE.
 • Przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w toku postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Sądem w sprawach dotyczących pomocy publicznej w celu zapewnienia prawidłowego reprezentowania interesów RP.
 • Przygotowywanie projektów decyzji nakładających kary na beneficjentów pomocy w celu zapewnienia należytego wykonania obowiązków w zakresie przekazywania informacji przez beneficjentów.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu znajomości przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, problematyki integracji europejskiej, funduszy strukturalnych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 • Posiadanie kompetencji: komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Wykształcenie: wyższe prawo/ ekonomia/finanse/rachunkowość/zarządzanie/politologia/stosunki międzynarodowe/europeistyka
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie pomocy publicznej (np. praca w instytucji udzielającej pomocy publicznej) lub doświadczenie w zakresie tematyki dotyczącej funduszy strukturalnych
 • Studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej/funduszy strukturalnych/pomocy publicznej/prawa podatkowego/analizy finansowej przedsiębiorstw.
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: znajomości prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej, znajomości analizy finansowej przedsiębiorstw.
 • Język angielski na poziomie C1.
 • Inny język Wspólnoty na poziomie B2.
 • Posiadanie kompetencji: współpraca.

Podobne oferty pracy

Specjalista do spraw: ochrony konkurencji w Wydziale Przemysłu, Energetyki i Usług, Departament Ochrony Konkurencji

WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA UMOWA NA ZASTĘPSTWO ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Inicjowanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających...

Firma: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Starszy specjalista do spraw: ochrony konkurencji w Wydziale Telekomunikacji, Mediów i Usług Finansowych, Departament Ochrony Konkurencji

WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Inicjowanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych z...

Firma: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Główny specjalista do spraw: współpracy międzynarodowej w obszarze ochrony konkurencji Biuro Współpracy Międzynarodowej

WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Współpraca z instytucjami Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi...

Firma: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-09

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Data dodania: 2020-10-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy