Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87502

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • przetwarza i analizuje informacje dotyczące przedsiębiorstw ciepłowniczych zbierane w procesie taryfowania - baza „Rejestr taryf ciepłowniczych”
 • inicjuje i koordynuje monitoring koncesjonowanych przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku ciepła - badanie przedsiębiorstw ciepłowniczych na formularzu URE-C1
 • opracowuje dane pozyskane w procesie monitoringu i przygotowuje publikację „Energetyka cieplna w liczbach”
 • przygotowuje i przekazuje dane dotyczące rynku ciepła do MK
 • gromadzi dane w celu obliczenia i przekazania do publikacji (z uwzględnieniem terminu 31 marca ustawowych obowiązków Prezesa URE – art. 23 ust. 2 pkt 18 i art. 47 ust. 2g ustawy – PE): średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych nie będących jednostkami kogeneracji opalanych różnymi paliwami, średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, średnich cen i wskaźników stosowanych przy ustalaniu zwrotu kapitału zaangażowanego w działalność dostawy ciepła, oraz ustala wskaźniki referencyjne
 • przygotowuje inne analizy z zakresu gospodarki energetycznej
 • monitoruje stan zapasów paliw, przeprowadza kontrole w przedsiębiorstwach wytwórczych dot. stanu zapasów paliw, dokonuje oceny zgłoszonych obniżeń stanu zapasów paliw, prowadzi postępowania ws. nakładania kar pieniężnych w związku z ewentualnym stwierdzeniem niedoborów
 • bierze udział w tworzeniu i aktualizacji procedur wewnętrznych oraz zasad działania w obszarze regulacji rynku paliw i energii, bierze udział w procesie opiniowania aktów prawnych w obszarze rynku paliw i energii w zakresie właściwości stanowiska

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie techniczne lub ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki lub w administracji publicznej, lub w obszarze analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • ­Znajomość prawa energetycznego w zakresie ciepła
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość specyfiki rynku ciepła
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności w zakresie MS Excel i MS Access
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień technicznych i ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw energetycznych

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2021-11-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy