Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 82886

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże sie z: krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami słuzbowymi, częstym reprezentowaniem urzedu na zewnatrz, dyspozycyjnością. Na stanowisku moze wystepować zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Szucha 21 (w pobliżu siedziby Kancelarii). Budynek siedmiokondygnacyjny. Pracownicy Kancelarii wykonują pracę na II, III, IV i V piętrze budynku. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe. Windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na ulicy Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku. Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • opracowuje merytorycznie projekty materiałów tezowych i informacyjnych na posiedzenia Rady Europejskiej, samodzielnie oraz we współpracy z właściwymi ministerstwami i urzędami centralnymi oraz ekspertami KPRM (wymagana jest krytyczna analiza i ocena dokumentów w językach roboczych UE);
 • monitoruje i koordynuje proces decyzyjny w UE poprzez m.in. wypracowywanie stanowiska KPRM w sprawach europejskich, inicjując współpracę z przedstawicielami innych ministerstw i urzędów centralnych, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w przygotowywaniu instrukcji i sprawozdań na posiedzenia grup roboczych i komitetów Rady, COREPER II oraz Rady UE, a w szczególności aktywny udział i inicjowanie przygotowania instrukcji i materiałów w związku z posiedzeniami Rady do Spraw Ogólnych przygotowujących posiedzenia Rady Europejskiej oraz informacji o stanowisku RP na posiedzenie Rady Europejskiej;
 • koordynuje prace instytucji administracji rządowej, opracowuje oraz współopracowuje projekty stanowisk i informacji Rządu wobec propozycji legislacyjnych i pozalegislacyjnych Komisji Europejskiej;
 • opiniuje co do zgodności z polityką europejską Rządu oraz przygotowuje rozwiązania problemów oraz rozstrzygnięć, decyzji i ustaleń w odniesieniu do rządowych projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedkładanych pod obrady RM, KSE, KRM i KRMI, a także przygotowuje materiały i wystąpienia na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich;
 • samodzielnie przygotowuje materiały, opracowania i analizy związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej na potrzeby Komitetu do Spraw Europejskich lub kierownictwa KPRM oraz materiały merytoryczne i analityczne wykorzystywane w trakcie wizyt i konsultacji z partnerami zagranicznymi dla Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra ds. UE i parlamentarzystów;
 • uczestniczy w procesie sporządzania informacji dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej;
 • bierze udział w wybranych posiedzeniach grup roboczych i komitetów Rady oraz poszczególnych formacji Rady.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego :powyżej 3 lat w obszarze problematyki unijnej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
 • Znajomość innego niż angielski języka roboczego UE na poziomie B2.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: procesu decyzyjnego UE i krajowego, ogólnej znajomości polityk sektorowych UE
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, negocjowanie, kreatywność, rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość, innego niż język angielski, języka roboczego UE na poziomie C1.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-08-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy