Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76622

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na tym stanowisku wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz z potencjalnym zagrożeniem korupcją.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Planuje i koordynuje prace zespołu strumienia Publicznej Chmury Obliczeniowej projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Koordynuje proces przygotowania postępowań przetargowych oraz sukcesywne zasilanie danymi systemu ZUCH (Zapewniania Usług Chmurowych) w ramach prac zespołu realizującego zadanie Zamówienia na usługi chmury publicznej w zakresie projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Bierze udział w pracach przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w pracach analitycznych i spotkaniach z interesariuszami projektu w zakresie projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Wspiera działania związane z utrzymaniem katalogu usług chmury rządowej i publicznej wraz z przygotowywaniem propozycji rozwoju implementowanych rozwiązań, w celu realizacji zadań Wydziału oraz w zakresie projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Bierze udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych w sprawach dotyczących projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym reprezentuje urząd na zewnątrz.
 • Konsultuje propozycje rozwiązań systemowych realizowanych przez Departament w aspekcie projektowo-organizacyjnym w celu zapewnienia ich poprawności w odniesieniu do projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego przy realizacji projektów informatycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • przeszkolenie w zakresie prawa zamówień publicznych potwierdzone certyfikatami bądź dyplomem studiów podyplomowych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych
 • znajomość zagadnień z obszaru informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w tym w zakresie związanym z realizacją zadań publicznych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • współpraca
 • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi potwierdzone certyfikatami (np. PRINCE2 Foundation lub AgilePM Foundation)

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Zakres zadań Określa strukturę grupy jednostek wchodzących w skład skonsolidowanego...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do...

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inne informacje: budynek jest klimatyzowany. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Krajowe lub...

Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy