Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74075

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na tym stanowisku związana jest z permanentną obsługą klientów zewnętrznych. Do obowiązków pracownika należy przeprowadzanie kontroli w terenie, związane są z tym wyjazdy służbowe krajowe i możliwe zagraniczne, a także wystąpienia publiczne. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją, praca pod presją czasu. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Kruczej 36 / Wspólnej 6 na IV piętrze (budynek Ministerstwa Aktywów Państwowych). Do budynku prowadzą dwa wejścia:


ul. Wspólna 6 - wejście do budynku jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami,
ul. Żurawia 7/9 - wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Windy w budynku, które są przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, mają przyciski sterujące, które pozwalają na odczyt w alfabecie Braille’a. W windach jest też sygnalizacja dźwiękowa. Niektóre windy mają syntezator mowy. Część toalet jest przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Na dziedzińcu jest wyznaczone jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Programuje, przeprowadza i dokumentuje wyniki kontroli (w tym koordynowanych) zlecanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa KPRM, w szczególności: wszechstronnie, za pomocą różnorodnych metod, analizuje złożone problemy w celu rzetelnego zbadania danego zagadnienia i ujęcia wyników analiz w formie programu kontroli lub innego dokumentu; kieruje i koordynuje prace zespołu kontrolnego lub zespołów kontrolnych (w przypadku kontroli koordynowanych w administracji rządowej); ustala stan faktyczny poprzez gromadzenie i weryfikowanie dowodów kontroli, przedstawia wyniki ich analizy w dokumentacji kontroli, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości ustala ich zakres, przyczyny, skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne, formułuje oceny i je adekwatnie uzasadniania oraz przedstawia rekomendacje (rozwiązań).
 • Wykorzystuje wyniki kontroli i analizy dotyczące działalności kontrolnej Prezesa Rady Ministrów w administracji rządowej do opracowywania na zlecenie członków kierownictwa Kancelarii ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania, w tym przedstawia rozwiązania systemowe i koncepcje.
 • Opracowuje informacje i analizy w celu oceny działalności kontrolnej administracji rządowej, w tym stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych, oceny funkcjonowania kontroli w administracji rządowej oraz przedstawia propozycje udoskonaleń w tych obszarach.
 • Identyfikuje obszary potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu administracji rządowej w celu sporządzenia propozycji do planu kontroli, propozycji kontroli koordynowanych lub w celu podjęcia działań o charakterze pozakontrolnym.
 • Przeprowadza kontrole wewnętrzne w KPRM, kontrole realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków Kancelarii oraz kontrole wynikające z nadzoru Szefa Służby Cywilnej nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej.
 • Sporządza zawiadomienia do właściwych organów o naruszeniu prawa, w tym dyscypliny finansów publicznych.
 • Realizuje zadania w ramach koordynacji kontroli w administracji rządowej, w tym dba o doskonalenie systemu kontroli, rozwój standardów kontroli i metodyki kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne lub politologiczne lub administracyjne lub prawnicze lub na kierunku zarządzanie lub wyższe magisterskie i studia podyplomowe na kierunku nadzór lub kontrola lub audyt lub ewaluacja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w tym: powyżej 5 lat doświadczenia związanego z samodzielnym przeprowadzaniem kontroli (audytów) albo powyżej 3 lat doświadczenia w ich nadzorowaniu lub koordynowaniu
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Posiadanie wiedzy w zakresie: organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności uregulowań z zakresu administracji rządowej m.in. dotyczących kompetencji Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, działów administracji rządowej, kontroli w administracji rządowej (ustawa o kontroli i Standardy kontroli w administracji rządowej), finansów publicznych, rachunkowości, służby cywilnej, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych.
 • Posiadanie wiedzy w zakresie: wykorzystywania krajowych i międzynarodowych standardów kontroli/audytu oraz terminologii z dziedziny kontroli wewnętrznej, kontroli instytucjonalnej i audytu wewnętrznego.
 • Kierowanie się etyką zawodową polegającą m.in. na bezstronności i unikaniu konfliktu interesów.
 • Wysoka kultura osobista wymagana w kontaktach na wysokim szczeblu, wysoka motywacja i bardzo duże zaangażowanie w wykonywane zadania.
 • Ciągłe doskonalenie zawodowe, determinacja i dociekliwość w dążeniu do poznania istoty zagadnienia.
 • Współpraca, tj. praca w zespole.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, tj.: samodzielność; zarządzanie zadaniami, w szczególności nadawanie właściwych priorytetów zadaniom, przestawianie się z jednego zadania na inne i prowadzenie równolegle kilku zadań bez uszczerbku dla ich jakości; prawidłowe gromadzenie materiału dowodowego i oceny jego istotności, rzetelności, stosowności i racjonalności.
 • Myślenie analityczne w zakresie: prawidłowego rozumienia i stosowania kryteriów legalności, rzetelności, celowości, gospodarności oraz skuteczności, wydajności i oszczędności; identyfikacji nieprawidłowości, wykazania się zawodowym sceptycyzmem, tj. zdolnością krytycznego myślenia i kwestionowania narzucanych interpretacji; rozróżniania informacji istotnych od nieistotnych; rozpoznawania informacji fałszywych, nierzetelnych i sygnałów o potencjalnych obszarach nieprawidłowości oraz weryfikacji informacji uzyskanych z różnych źródeł; precyzyjnego formułowania ocen oraz argumentowania / przekonywania, stawiania hipotez, obrony własnego stanowiska, prezentacji badanego zagadnienia w szerszej perspektywie, w różnorodnym kontekście i z różnych punktów widzenia; precyzyjnego, jasnego i syntetycznego formułowania myśli oraz posługiwania się nienaganną polszczyzną; przewidywania możliwych działań i reakcji, konsekwencji sądów i opinii sformułowanych w wyniku kontroli.
 • Zarządzanie ludźmi, tj. posiadanie kompetencji menedżerskich przy kierowaniu pracą zespołu kontrolnego i zespołów kontrolnych w różnych jednostkach administracji rządowej, w szczególności zespołów w kontrolach koordynowanych składających się z pracowników innych jednostek w administracji rządowej.
 • Komunikacja, tj. prezentowanie asertywnej postawy.
 • Negocjowanie.
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, tj. pracy w stresie wynikającym z konieczności, formułowania zarzutów wobec konkretnych osób oraz stresie wynikającym z pracy w nieprzyjaznym środowisku i pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończenie studiów podyplomowych o kierunku nadzór lub kontrola lub audyt lub ewaluacja (w przypadku posiadania wykształcenia profilowego).
 • Ukończenie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
 • Powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji rządowej, w tym: powyżej 5 lat doświadczenia związanego z samodzielnym przeprowadzaniem kontroli (audytów) albo powyżej 3 lat doświadczenia w ich nadzorowaniu lub koordynowaniu.
 • Ukończenie szkolenia z zakresu metod zarządzania projektami (np. metody PRINCE2).
 • Ukończenie aplikacji kontrolerskiej Najwyższej Izby Kontroli.
 • Uprawnienia do wykonywania zadań audytora wewnętrznego, wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.
 • Uprawnienia biegłego rewidenta, głównego księgowego lub samodzielnego księgowego.
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka urzędowego UE na poziomie B2.
 • Umiejętność pisania bezwzrokowego.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-02-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy