Radca prezesa do spraw: analiz ekonomicznych Departament Ochrony Konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 69744 z dnia 07 października 2020 r.

radca prezesa
do spraw: analiz ekonomicznych
Departament Ochrony Konkurencji

 

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Przygotowywanie analiz ekonomicznych, wytycznych i opracowań ekonomicznych na potrzeby spraw z zakresu prawa ochrony konkurencji oraz doradzanie w bieżących sprawach z zakresu ochrony konkurencji w celu zapewnienia poprawnych ekonomicznie rozstrzygnięć, komunikowanie się z departamentem ekonomicznym UOKiK w tym zakresie, a także koordynowanie wykonywania tych zadań w ramach zespołu.
 • Prowadzenie i współprowadzenie postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych w sprawach stosowania praktyk ograniczających konkurencję (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską), w tym przygotowywanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć, w szczególności w zakresie aspektów ekonomicznych danej sprawy, a także koordynowanie wykonywania tych zadań w ramach zespołu.
 • Analizowanie projektów aktów prawnych i programów rządowych w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, w przypadku gdy rozwiązania w nich zawarte wpływają na konkurencję bądź jej rozwój na określonym rynku, co ma zapobiegać wprowadzaniu przepisów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na konkurencję w gospodarce, a także koordynowanie wykonywania tych zadań w ramach zespołu.
 • Współpraca z organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze ochrony konkurencji, w tym reprezentowanie Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych, a także koordynowanie wykonywania tych zadań w ramach zespołu.
 • Opiniowanie aktów inicjujących lub kończących postępowania wyjaśniające lub antymonopolowe prowadzone w innych niż Departament komórkach organizacyjnych UOKiK pod kątem ich ekonomicznej poprawności, a także koordynowanie tych zadań w ramach zespołu.
 • Analizowanie, na podstawie ogólnodostępnych źródeł, funkcjonowania rynków w celu oceny zaistniałej sytuacji, a także koordynowanie wykonywania tych zadań w ramach zespołu.
 • Współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów pism procesowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w zakresie ekonomicznych aspektów danej sprawy, a także koordynowanie wykonywania tych zadań w ramach zespołu.
 • Uczestniczenie w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).
Zagraniczne wyjazdy służbowe w związku ze spotkaniami grup roboczych ECN.
Wyjazdy służbowe w związku z prowadzonymi kontrolami i przeszukaniami. Kontakty ze stronami postępowania w związku z toczącymi się sprawami.
Stanowisko pracy dofinansowane w ramach programu Pomoc Techniczna 2014- 2020.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w zakresie analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie zagadnień ekonomicznych z zakresu teorii konkurencji, zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz zakresu działania UOKiK oraz organów UE w dziedzinie ochrony konkurencji
 • Posiadanie kompetencji: analityczne myślenie, zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja, umiejętność współpracy, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w przygotowywaniu analiz ekonomicznych związanych z ochroną konkurencji
 • Znajomość innego języka Wspólnoty na poziomie co najmniej B2
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa antymonopolowego oraz orzecznictwa antymonopolowego

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Data dodania: 2020-10-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy