Protokolant sądowy

 

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-4/21 na wolne stanowisko

 

PROTOKOLANT SĄDOWY

 

 

I. Miejsce świadczenia pracy:  al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9 oraz ul. Płocka 5

 

II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 5

 

III. Z naszej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie:
  - po podpisaniu umowy o pracę na czas określony i w celu zastępstwa nieobecnego pracownika wynosi 3.600,00 zł,
  - po ukończonym stażu urzędniczym i podpisaniu umowy o pracę na czas nieokreślony wynosi 4.000,00 zł brutto,
 • stałe godziny pracy 8:00 – 16:00,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup ubezpieczenia na życie, opieki medycznej oraz karty sportowej.

IV. Będziesz odpowiedzialny za:

 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 • zapewnienie techniczno-organizacyjne warunków do prawidłowego przebiegu postępowań sądowych,
 • sporządzanie projektów pism zgodnie z wytycznymi przełożonego i/lub sędziego,
 • czuwanie nad prawidłowym i terminowym tokiem spraw w powierzonym referacie,
 • wykonywanie innych prac administracyjno- biurowych oraz innych czynności zleconych przez przełożonego.

V. Poszukujemy osoby, która:

 • posiada wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • posiada umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania na klawiaturze,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinia,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).
 2. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z maturą lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
 4. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko protokolanta sądowego.
 6. Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.


Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie
do pobrania na stronie http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/

Szczegóły ogłoszenia

Firma: SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Data dodania: 2021-03-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy