Pracownik urzędniczy ds. inwestycji, funduszy zewnętrznych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenie numer: 4188515, z dnia 2021-01-29

Pracownik urzędniczy ds. inwestycji, funduszy zewnętrznych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Kobylanka

 

Opis stanowiska

Praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, polegająca na czynnościach powtarzających się, wymaga wysiłku umysłowego, nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, jest związana z wyjazdami w teren, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie , obsługa urządzeń biurowych. Budynek urzędu jest dwupiętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie biurowe jest usytuowane na parterze, nie posiada windy, pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Planowanie rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych w ustalonym zakresie,
 • Przygotowywanie, realizacja i rozliczanie procesów inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku gminy,
 • Przeprowadzenie procesów przygotowania koncepcji architektoniczno - budowlanych lub innych równoważnych opracowań niezbędnych do wszczęcia procedury projektowania lub realizacji inwestycji,
 • Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur w celu uzyskania uzgodnień, opinii lub decyzji organów upoważnionych do takich czynności w procesie przygotowania inwestycji do realizacji,
 • Przeprowadzenie procedur zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawców na zaprojektowanie, realizację, wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w imieniu inwestora i innych czynności niezbędnych do realizacji zadania,
 • Wykonywanie stałego nadzoru nad realizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania inwestycyjnego,
 • Wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu inwestycyjnego oraz racjonalnego i celowego wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje,
 • Przekazanie inwestycji do użytkowania oraz zgłoszenie wytworzonego środka trwałego do ewidencji środków trwałych,
 • Prowadzenie przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych zadań inwestycyjnych,
 • Współpraca z pozostałymi referatami oraz jednostkami administracyjnymi gminy, nadzorem budowlanym, administracją geodezyjną i sanitarną w zakresie planowania i realizacji powierzonych inwestycji,
 • Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji,
 • Przygotowanie wymaganych załączników niezbędnych do poprawnego od strony formalnej i techniczno - ekonomicznej wniosku o dofinansowanie inwestycji,
 • Planowanie, kontraktowanie, finansowanie i rozliczanie oraz płatności okresowe i końcowe projektów realizowanych przy wsparciu ze środków z Funduszy Zewnętrznych,
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań okresowych z realizacji zamówień publicznych Gminy Kobylanka.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Wykształcenie (wyższe lub średnie) w zakresie budownictwa ogólnego lub innych specjalności związanych z zakresem zadań wykonywanych na tym stanowisku,
 • Znajomość aktualnych przepisów prawnych, warunkująca prawidłową realizację zadań wynikających ze specyfiki stanowiska, a w szczególności ustawy: o samorządzie gminnym, Prawa budowlanego, o drogach publicznych, Prawa zamówień publicznych, postępowania administracyjnego i zagadnień pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 • Umiejętność samodzielnego prowadzenia procesu inwestycyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość edytora tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, Internetu oraz interpretacji przepisów prawnych.

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność redagowania pism i obsługi urządzeń biurowych,
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kserokopia świadectw, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,
 • W przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną – kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność za zgodność z oryginałem poświadczona przez kandydata,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym dla naboru kandydata oraz realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera na adres Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, dostarczona osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów lub poczty elektronicznej na adres e-mail: nabor@kobylanka.pl w terminie do dnia 09.02.2021 r.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Gminy Kobylanka

Data dodania: 2021-01-29

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Kobylanka

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy