Pracownik ds. wydawania decyzji Wydział Architektury i Zabytków

Prezydent Wrocławia
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim Wrocławia
plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

stanowisko do spraw wydawania decyzji (3 etaty)
Wydział Architektury i Zabytków

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie rozpatrywania wniosków w sprawach pozwoleń na budowę, w tym:
 • sprawdzanie kompletności wniosków
 • analiza merytoryczna i formalna wniosków
 • zebranie dowodów w sprawie
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
 • przyjmowanie zgłoszeń określonych przepisami prawa, ich analiza, przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń
 • podejmowanie postępowań z urzędu, zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego pozwolenia na budowę
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie wynikającym z decyzji administracyjnych
 • współpraca z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz innymi ministrami a także zarządcami obszarów kolejowych w zakresie odstępstw od warunków techniczno-budowlanych
 • przygotowywanie informacji, analiz i opracowań z zakresu prowadzonych spraw.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia - plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

 

Stanowisko pracy:

 • praca stacjonarna, przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim: miejsce parkingowe (nie jest usytuowane przy budynku), podjazd do budynku, winda.

Przewidywany termin zatrudnienia: III-IV kwartał 2022 r.

 
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie architektury lub budownictwa lub gospodarki przestrzennej lub inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub inżynierii sanitarnej lub instalacji sanitarnych lub elektryki
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • obsługa pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia: budowlane
 • doświadczenie zawodowe: w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej
 • planowanie i organizowanie pracy, umiejętność pracy w zespole, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu maju 2022 roku wyniósł poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze 2,...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Miejski Wrocławia

Data dodania: 2022-06-13

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy