Podinspektor w Referacie Postępowań Eksmisyjnych i Odszkodowawczych w Wydziale Budynków i Dróg

Ogłoszenie Nr OZ/62/2022

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

Urząd Miasta Katowice


poszukuje kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze - podinspektor - w Referacie Postępowań Eksmisyjnych i Odszkodowawczych w Wydziale Budynków i Dróg.

Podinspektor w Referacie Postępowań Eksmisyjnych i Odszkodowawczych w Wydziale Budynków i Dróg
Miejsce pracy: Katowice

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: prawo, administracja, ekonomia,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
 • ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawy Kodeks cywilny - w zakresie najmu lokali mieszkalnych,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office i OpenOffice - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność sporządzania i redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • samodzielność,
 • systematyczność, kreatywność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:


Stanowisko nr 1:

 • prowadziła sprawy związane z wnioskami o zapłatę roszczeń właścicielom nieruchomości za niezłożenie przez gminę oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego,
 • prowadziła sprawy związane z roszczeniami regresowymi z tytułu zapłaty odszkodowania za niezłożenie przez gminę oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego,
 • sporządzała odpowiedzi na wnoszone w toku postępowań pisma procesowe, nakazy zapłaty oraz apelacje,
 • prowadziła rejestr lokali wynajmowanych od innych właścicieli z przeznaczeniem na podnajem socjalny,
 • prowadziła sprawy związane z wynajmem lokali od innych właścicieli celem ich podnajmu socjalnego oraz przygotowywała oferty zawarcia umowy podnajmu socjalnego lokalu,
 • rozpatrywała wnioski o zawarcie kolejnej umowy najmu socjalnego lokalu oraz podnajmu socjalnego lokalu, a także przygotowywała skierowania w tym zakresie,
 • sporządzała projekty odpowiedzi na pisma i wnioski wpływające do Wydziału Budynków i Dróg.

Stanowisko nr 2:

 • prowadziła sprawy związane z wnioskami o zapłatę roszczeń właścicielom nieruchomości za niezłożenie przez gminę oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego,
 • prowadziła sprawy związane z roszczeniami regresowymi z tytułu zapłaty odszkodowania za niezłożenie przez gminę oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego,
 • sporządzała odpowiedzi na wnoszone w toku postępowań pisma procesowe, nakazy zapłaty oraz apelacje,
 • rozpatrywała wnioski o zawarcie kolejnej umowy najmu socjalnego lokalu oraz przygotowywała skierowania w tym zakresie,
 • rozpatrywała wnioski o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zadłużenia lub ustaniu przyczyny rozwiązania umowy,
 • sporządzała projekty odpowiedzi na pisma i wnioski wpływające do Wydziału Budynków i Dróg.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - budynek wyposażony w windę,
 • praca: przy komputerze oraz w terenie /wizje w lokalach mieszkalnych/, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem.

Wskaźnik zatrudnienia:

W marcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/62/2022 na 2 stanowiska urzędnicze - podinspektor - w Wydziale Budynków i Dróg”, na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2022 r.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.


Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.300 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

Podobne oferty pracy

Inspektor w Referacie Budżetu / Analiz i Statystyki w Wydziale Edukacji i Sportu

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: finanse, rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie...

Firma: Urząd Miasta Katowice

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: 2022-05-18

Więcej informacji

Podinspektor

wymiar etatu: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia) wykształcenie: wyższe preferowane kierunki: z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, polityki regionalnej, funduszy strukturalnych, finansów,...

Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2022-05-18

Więcej informacji

Inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej : Zespół ds. Procedury Administracyjnej/ Wydział Wsparcia Przedsiębiorców Główne obowiązki wykonywane na stanowisku: prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 2...

Firma: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-17

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Miasta Katowice

Data dodania: 2022-05-12

Miejsce pracy: śląskie / Katowice