Podinspektor ds. nieruchomości w Wydziale Spraw Dekretowych II Biura Spraw Dekretowych

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Podinspektor ds. nieruchomości w Wydziale Spraw Dekretowych II Biura Spraw Dekretowych

Termin składania dokumentów: 21.12.2020 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • rozpatrywanie wniosków byłych właścicieli o przyznanie prawa własności czasowej (obecnie użytkowania wieczystego) w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, przyznawanie odszkodowań za utracone nieruchomości, badanie stanu roszczeń do nieruchomości dla potrzeb innych komórek organizacyjnych Urzędu. Prowadzenie postępowań dotyczących wywłaszczonych nieruchomości (zwrot nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości).

Charakterystyka pracy:

 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w postępowaniach rozstrzygających wnioski o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego w trybie "dekretu Bieruta" oraz w trybie art. 214 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • analizowanie spełnienia przesłanek ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w trybie dekretu i ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. m.in. ustalenie dziennika urzędowego, którym nieruchomość została objęta w posiadanie gminy m. st. Warszawy, ustalenie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, analiza historii i stanu obecnego zabudowy znajdującej się na gruncie, przygotowywanie dokumentów koniecznych do zlecania wycen nieruchomości;
 • ustalanie stron postępowania w tym monitorowanie postępowań sądowych oraz gromadzenie dokumentacji z akt stanu cywilnego zmierzających do ustalenia następstwa prawnego po dawnych właścicielach nieruchomości;
 • badanie stanu prawno-geodezyjnego nieruchomości, w tym ustalanie konieczności zlecania rozliczenia nieruchomości w obecnych działkach ewidencyjnych i podziału geodezyjnego w celu przywrócenia ich granic hipotecznych;
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny, ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy nr 1825/2016 z dnia 15.12.2016 r, zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy nr 1826/2016 z dnia 15.12.2016 r.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: praca w budynku i poza budynkiem Urzędu. Budynek niedostosowany dla osób niewidomych i słabowidzących. Wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne umożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z klientami oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, samodzielność, otwartość na zmiany, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu geodezji, administracji, zarządzania z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej lub jednolite studia magisterskie o kierunku prawo.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Data dodania: 2020-12-18

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy