Podinspektor ds. geodezji w Wydziale Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków Biura Geodezji i Katastru

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy,

pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 

Podinspektor ds. geodezji w Wydziale Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków Biura Geodezji i Katastru

Termin składania dokumentów: 21.12.2020 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii dotyczących: ewidencji gruntów i budynków,
 • prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: aktualizacja baz danych zasobu oraz ww. ewidencji,
 • prowadzenie spraw z zakresu naliczania stosownych opłat oraz wystawiania dokumentów obliczenia opłaty za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem materiałów z zasobu.

Charakterystyka pracy:

 • weryfikacja i rejestracja dokumentów będących podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • dokonywanie analiz dokumentów i ustaleń niezbędnych do wprowadzenia zmian,
 • aktualizacja części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków,
 • zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Kodeks cywilny, ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o dostępie do informacji publicznej, dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy z dnia 26.10.1945 r. oraz regulacji prawnych z zakresu: instrukcji kancelaryjnej, prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami, infrastruktury informacji przestrzennej, ochrony danych osobowych, własności lokali, ksiąg wieczystych i hipoteki, dróg publicznych, samorządu terytorialnego, dotyczących pracowników samorządowych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu. Budynek wyposażony w platformę umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku winda umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiająca poruszanie się wózkiem inwalidzkim, znajduje się na parterze. Budynek niedostosowany dla osób słabowidzących i niewidomych.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z: pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, współpracą z klientami. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, samodzielność, otwartość na zmiany, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu administracji, katastru,
 • powyżej półroczne doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków, gospodarki przestrzennej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Data dodania: 2020-12-18

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy