Opiekun w Zespole Miejsc Tymczasowego Schronienia, w Dziale ds. Integracji Społecznej i Zawodowej

Ogłoszenie numer: 5914581, z dnia 2021-11-19

Dyrektor Warszawskiego Centrum Integracji
„Integracyjna Warszawa"

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze
w placówkach Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa"
ul. Z. Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa

Opiekun w Zespole Miejsc Tymczasowego Schronienia, w Dziale ds. Integracji Społecznej i Zawodowej

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: WCI/07/2021

 

Opis stanowiska

Termin składania dokumentów: do końca 2021 r.

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Realizacja zadań związanych z organizowaniem i udzielaniem schronienia osobom w kryzysie bezdomności.
 • Sporządzanie raportów z powierzonych zadań oraz przekazywanie informacji o sytuacji w miejscu wykonywanej pracy.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami pomagającymi osobom w kryzysie bezdomności.
 • Współpraca ze służbami: policja, straż miejska, pogotowie, pomoc społeczną.
 • Wykonywanie innych dodatkowych zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówek.
 • Inicjowanie rozwiązań poprawiających jakość i efektywność pracy w zakresie udzielania tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności.
 • Pomoc w codziennych czynnościach np. związanymi z zaspokajaniem podstawowych potrzeb – jedzenia, przebierania się, mycia, prania.
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego.

Charakterystyka pracy:

 • Przyjmowanie klientów potrzebujących schronienia i wypełnianie niezbędnej dokumentacji.
 • Kontrola osób przyjmowanych i przebywających w noclegowni pod kątem czystości i zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
 • Przydzielanie miejsca noclegowego i wydawanie osobom przyjmowanym odzieży, bielizny, obuwia oraz zmiany pościelowej.
 • Wydawanie posiłków i gorących napojów.
 • Nadzór nad salami noclegowymi i osobami korzystającymi ze schronienia.
 • Pomoc osobom w kryzysie bezdomności w rozwiązywaniu trudnych sytuacji dnia codziennego, m.in. współpraca z instytucjami wspierającymi osoby w kryzysie bezdomności.
 • Udział w diagnozowaniu potrzeb i możliwości podopiecznych podczas pobytu w placówkach.
 • Doradztwo np. w kwestii spędzania wolnego czasu, planowania wydatków.
 • Aktywizacja osób do rozwoju własnych zainteresowań, doświadczeń i możliwości zmierzających do zmiany sytuacji życiowej, m.in. pozyskanie lokalu mieszkalnego, znalezienie pracy, planowanie i realizacja wydatków.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: Praca w placówce WCI. Praca wykonywana jest w równoważnym systemie czasu pracy, w godz. 7-19 lub 19-7. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie dostosowany dla osób niedowidzących i niewidomych. Możliwość wjechania wózkiem inwalidzkim. Drzwi i korytarze o odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

 

Stanowisko pracy: Praca ma charakter fizyczny i umysłowy. Wykonywana jest wewnątrz pomieszczeń Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa". Praca odbywa się w pozycji siedzącej lub stojącej. Polega na odręcznym wypełnianiu stosownej dokumentacji, obsłudze monitora ekranowego oraz urządzeń biurowych. Czynności wykonywane są w sposób przemienny z innymi rodzajami prac. Praca wymaga obsługi różanego rodzaju sprzętu AGD oraz wiąże się z uczestnictwem w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, rozmowami telefonicznymi, kontaktem z klientem w kryzysie bezdomności, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niedowidzącym i niewidomym.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282);
 • Wykształcenie średnie;
 • minimum roczny staż pracy;.
 • ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
 • obsługa komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe administracyjne;
 • asystent medyczny lub kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego;
 • doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO);
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez samokształcenie i w formach zorganizowanych;
 • komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej;
 • sprawność ruchowa;
 • odporność na stres;
 • zdolności negocjacyjne;
 • cierpliwość i wrażliwość na krzywdę innych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy/niższy niż 6 %. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"

Data dodania: 2021-11-19

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy