Młodszy specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 88108

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu

 • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów

 • stanowisko pracy znajduje się na V piętrze budynku biurowego

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z uwzględnieniem kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • przygotowuje wnioski o dofinansowanie inwestycji w służbie zdrowia
 • przygotowuje projekty opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia na obszarze województwa
 • prowadzi sprawy związane z udzielaniem dotacji celowych z budżetu państwa w zakresie działu administracji rządowej - zdrowie, w tym dokonuje podziału dotacji celowych, monitoruje poziom wykorzystania tych środków, sprawuje nadzór nad prawidłowością ich wykorzystania i rozliczenia
 • weryfikuje pod względem finansowym informacje dotyczące danych przedstawianych we wnioskach dotyczących celowości inwestycji w ochronie zdrowia
 • przygotowuje, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Wydziału, projekty umów dotacyjnych oraz projekty umów dotyczących finansowania dodatku dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw: o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o działalności leczniczej, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • umiejętność sporządzania analiz z wykorzystaniem środowiska MS Excel oraz precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego podejścia do problemów, asertywność, efektywna komunikacja, radzenie sobie ze stresem, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dynamiczne podejście do zadań, umiejętność argumentowania
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data dodania: 2021-11-23

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy