Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Konsultant
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76775

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Opracowuje elementy strategii, kierunków i długoterminowych planów rozwoju infrastruktury teleinformatycznej w celu zapewnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej zgodnego z celami i strategią statystyki publicznej.
 • Prowadzi działania na rzecz budowy, rozwoju i utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Opracowuje standardy dla systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem optymalizacji procesów organizacyjnych w celu zapewnienia tworzenia spójnej i optymalnej infrastruktury teleinformatycznej oraz interoperacyjności systemów informatycznych.
 • Wspiera realizację zadań związanych z obszarem bezpieczeństwa informacji w projektach teleinformatycznych finansowanych z programów operacyjnych (w tym: KSZBI, Wrota Statystyki) w celu podniesienia jakości procesu produkcji statystycznej.
 • Koordynuje utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych niezbędnych dla potrzeb badań statystycznych i spisów powszechnych w celu zapewnienia rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających sprawną, efektywną i zgodną z założoną organizacją realizację badań statystycznych i spisów powszechnych.
 • Uczestniczy w pracach inwentaryzacyjnych w zakresie sprzętu, systemów i oprogramowania służących do przetwarzania informacji w celu przygotowania rejestru zasobów teleinformatycznych zawierającego informacje o wszystkich zidentyfikowanych aktywach informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 5 lat
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialności
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zagadnień dotyczących architektury systemów teleinformatycznych
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych (w tym przepisów wykonawczych)

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-04-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy