Kierownik służby liniowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik służby liniowej
Miejsce pracy: Szczytno
Ogłoszenie o naborze Nr 83326

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
stres związany z działaniem pod presją czasu,
dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
możliwość pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zmianowej w okresie objazdów dróg i pełnienie dyżurów z ZUD,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Kieruje pracą obwodu utrzymania dróg, dokonuje objazdów i przeglądów dróg,
 • Ustala potrzeby rzeczowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, podejmuje czynności mające na celu ochronę pasa drogowego i czuwa nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach,
 • Przekazuje i odbiera pas drogowy - koordynuje pracę firm zewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz zimowego utrzymania dróg,
 • Współpracuje z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych, dokonuje interwencyjnego oznakowania zdarzeń drogowych,
 • Nadzoruje roboty oraz uczestniczy w komisjach odbioru robót, wizjach lokalnych dotyczących robót wykonywanych na drogach objętych zasięgiem obwodu drogowego,
 • Nadzoruje przygotowywanie danych do robót, do aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • Koordynuje akcją zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. „B”,
 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office,
 • Kompetencje kierownicze: Egzekwowanie zobowiązań, Zarządzanie zasobami, Organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, Świadomość kosztów, Zarządzanie personelem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Prawa pracy,

Podobne oferty pracy

Kierownik Administracji

wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, zarządcze lub prawnicze; co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni na stanowiskach kierowniczych (preferowane w Spółdzielniach Mieszkaniowych); obywatelstwo polskie; znajomość prawa budowlanego i...

Firma: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-06

Więcej informacji

Kierownik kancelarii tajnej

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa na 3 piętrze bez windy, w siedzibie urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca w strefie ochronnej , o której mowa w art.46 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 o...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

Lokalizacja: dolnośląskie / Głogów

Data publikacji: 2021-09-02

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-08-24

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy