Kierownik służby liniowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik służby liniowej
Miejsce pracy: Lubartów
Ogłoszenie o naborze Nr 97334

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


- Praca w szczególnie trudnych warunkach w terenie,


- Praca w nietypowych godzinach, w tym w nocy.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • Kieruje i koordynuje pracą podległych pracowników. Odpowiada za powierzony majątek, środki transportu i łączności oraz sprawuje kontrolę nad użyczoną wykonawcy kompleksowego utrzymania dróg częścią majątku Obwodu Drogowego,
 • Prowadzi nadzór nad utrzymaniem drogi i wszystkich elementów pasa drogowego, poprzez prowadzenie kontroli stanu technicznego, nadzoru nad działaniami Wykonawcy, ich ocenę oraz odbiór w celu utrzymania drogi w określonym przez zarządcę drogi standardzie, a także przygotowuje raporty i protokoły kontroli w zakresie realizacji utrzymania zgodnie z wymogami określonymi w umowie na kompleksowe utrzymanie dróg,
 • Dokonuje lub organizuje systematyczne kontrole powierzonych odcinków dróg zgodnie wymogami prawa i ogólnymi wytycznymi GDDKiA, w zakresie wynikającym z warunków kontraktowych umów na kompleksowe utrzymania dróg, aktualizuje dane o drogach, ruchu i zdarzeniach na drogach, drogowych obiektach inżynierskich, obiektach znajdujących się w pasie drogowym i jego otoczeniu, urządzeniach własnych i obcych,
 • Kontroluje poprawność prowadzenia przez Wykonawcę kompleksowego utrzymania dróg dzienników, wykazów i innych dokumentów związanych z utrzymaniem drogi oraz kontroluje zgodność z certyfikatami, aprobatami i deklaracjami materiałów dopuszczonych do wykonania robót,
 • Prowadzi czynności związane z ochroną pasa drogowego oraz wykorzystania na cele nie związane z gospodarką drogową, w tym kontroluje roboty wykonywane na podstawie zezwoleń zarządcy drogi, lokalizację reklam, ewidencjonuje urządzenia obce a także przekazuje i odbiera pas drogowy dla wykonywania robót obcych i uczestniczy w ich odbiorze,
 • Prowadzi nadzór nad robotami koniecznymi do wykonania na drodze nie objętymi realizacją usługi w ramach umowy kompleksowego utrzymania dróg,
 • Współpracuje z Rejonem w zakresie prowadzenia systemów wspomagających zarządzanie i dokonywania przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich,
 • Współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną oraz organami administracji rządowej i samorządowej, geodezji, melioracji wodnych, ochrony środowiska w związku z zaistniałymi zdarzeniami drogowymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów z zakresu: Ustawy Prawo budowlane, Ustawy Prawo ochrony środowiska, Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Lubartowie;
 • kompetencje kierownicze: Egzekwowanie zobowiązań, Zarządzanie zasobami, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, Świadomość kosztów, Zarządzanie personelem Praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień budowlanych,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • posiadanie uprawnień do kierowania ruchem,
 • znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Prawa pracy.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2022-04-21

Miejsce pracy: lubelskie / Lubartów